เผยร าคาทองคำล่ าสุดร่ วงหนักมาก

เรียกได้ว่าผันผ วนไ ม่หยุดเลยจ้า สำหรับร าคาทองคำบ้ านเร า

ล่ าสุดเราจึได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน สำหรับร าคาทองคำวันนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64

สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า ร าคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:26 น. ราคาทองปรับลง 100 บาท

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,500. ข ายออกบ าทละ 25,600 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,044.32 ข ายออกบ าทละ 26,100 บ าท

สร้อยทอง หรือ สร้อยคอทองคำ เป็นทองรูปพรรณที่ข ายดีเป็นอันดับต้นๆ

ของเครื่องประดับทองคำไ ม่แ พ้แหวนทอง นอกจากนี้ยังมีสร้อยข้อมือ, กำไล, จี้ทอง ฯลฯ

ซึ่งแต่ละชนิดก็มีหลากหลายล วดล าย การจะเลือกซื้อสร้อยทองใส่สักเส้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ าย

แต่ก็เป็นเรื่องย ากสำหรับมือใ หม่หัดซื้อทองหรือผู้ที่ยังไ ม่รู้ว่าจะเลือกซื้อยังไง ต้องดูหรือเช็ กอะไรบ้ าง

รวมถึงการข ายคืนทองรูปพรรณ ที่ทำไมข ายได้ร าคาต่ างกัน เราควรจะพิจารณาและตรวจสอบอะไรบ้ างเมื่อซื้อสร้อยทองหรือทองรูปพรรณ

น้ำหนักทองรูปพรรณ น้ำหนักทองเป็นหนึ่งในขั้นตอนมาตรฐานที่ผู้ข ายทองจะต้องชั่ งน้ำหนักทองให้ผู้ซื้อดู

และถ้ามีการออกใบรับประกัน ก็จะต้องบันทึกน้ำหนักลงใบรับประกันด้วย

โดยน้ำหนักที่ปรากฏบนต าชั่ งจะมีหน่วยเป็นกรัม โดยมาตรฐานของทองรูปพรรณ 1 บ าท จะต้องหนักไ ม่น้อยกว่า 15.16 กรัม

ส่วนน้ำหนักที่น้อยกว่าก็มี ทองครึ่งสลึง (หนัก 1.89 กรัม), 1 สลึง (หนัก 3.79 กรัม), 2 สลึง (หนัก 7.58 กรัม), 3 สลึง (หนัก 11.37 กรัม)

น้ำหนักที่เป็น “กรัม” จะถูกนำมาคิดร าคา ทั้งร าคาข ายออก และร าคารับซื้อคืน

ดังนั้นควรตรวจสอบน้ำหนักทองด้วยการชั่งทุกครั้ง เพื่อดูว่าน้ำหนักทองที่จะซื้อนั้นครบถ้วนหรือไ ม่

โดยร้ านทองจะมีการติ ดป้ ายหรือบอกน้ำหนักทองอย่ างชัดเจนอยู่แล้วที่ชิ้นทอง และต้องมีการชั่ งน้ำหนักทองให้ดูก่อน

ลายทองรูปพรรณ ความแข็ งแร งของสร้อยทอง นอกจากน้ำหนักทองหรือเนื้อทองที่มาก ทำให้ทองเส้นหนาแล้ว

ส่วนหนึ่งความทนทานก็มาจาก ลวดล ายทอง โดยล ายสร้อยทองที่ทอแน่นๆ

เช่น ลายเปีย, ลายสี่เสา, ลายหกเสา, ลายกระดูกงู, ลายเบนซ์, ลายซีตรอง จะแข็ งแ รง ทนทาน ส่วนลายสร้อยทองที่บาง โปร่ง

หรือมีลักษณะเป็นห่วงกลมคล้องต่อๆ กัน จะมีโอกาสที่จะข าดชำรุ ดได้ง่า ยกว่า

เช่น ลายประคำคั่นโซ่, ลายไข่ปลา, ลายปล้องอ้อย, ลายโซ่, ลายทาโร่ ลายฟิชโช่ที่มีความโปร่งบ าง เป็นต้น

ค่ ากำเห น็จ นอกจากลายทองจะมีส่วนสำคัญต่อความแข็ งแร งทนทานแล้ว

ยังมีผลต่อค่ าแ รงหรือค่ากำเห น็จด้วย ทองรูปพรรณ เช่น สร้อยทองที่นำหนักเท่ากัน แต่ล ายต่ างกัน

ก็สามารถมีค่ ากำเห น็จที่ต่ างกันได้ อย่ างสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือที่มีมากกว่า 1 ลายในเส้นเดียว

หรือลายที่มีระย้ า ตุ้งติ้ง จะมีขั้นตอนการผลิตที่มากกว่า และมีค่ าแร งหรือค่ ากำเหน็ จแพงกว่าแบบล ายเดียวตลอดทั้งเส้น

คุณภาพของทองรูปพรรณ ควรตรวจสอบตำ หนิหรือรอยชำรุ ดชำรุ ดว่ามีอยู่ก่อนแล้วหรือไ ม่ บริเวณที่มีโอกาสชำรุ ดแ ตกหั กง่ ายก็คือตามข้อต่อ และตะขอ

ความเหมาะสมกับพฤติกร รมการใส่ทองของเรา บ างคนใส่สร้อยทองตลอดทั้งวันโดยไ ม่ถอด ทั้งใส่อาบน้ำหรือใส่นอน

ทองบ างล ายที่มีมุมเหลี่ ยม เช่น ลายสี่เสา หรือเป็นตุ่มๆ ขึ้นมาอย่ างล ายดอกพิกุล บ างท่ านใส่แล้วเหลี่ ยมมุมบ าด หรือลายตุ่มๆ

ทำให้ไ ม่สบ ายคอหากจะใส่ตลอดเวลาทั้งตอนนอน ก็อาจจะต้องเลือกแบบที่มีความเส้นกลมเรียบขึ้น

ไ ม่มีเหลี่ ยมมุมมาก อย่ างล ายหกเสา หรือลายผ่ าหว าย เป็นต้น หรือบ างท่ านที่ใส่ๆ ถอดๆ

ก็ควรเลือกแบบที่มีความย าวมากพอที่จะสวมใส่และถอดออกทางศรีษะได้โดยไ ม่ต้องบิดตะขอออก

เพราะการบิดตะขอบ่อยๆ อาจจะทำให้ตะขอหั กชำรุ ดได้

การข ายคืนทองรูปพรรณ หลายคนมีปัญห าเมื่อนำสร้อยทองไปข ายแล้วไ ม่ได้ร าคาตามที่ต้องการ

โด นหั กเยอะ โด นกดร าคาบ้ าง ซึ่งการรับซื้อคืนทองรูปพรรณนั้น ถึงแม้น้ำหนักจะครบเต็มจำนวนแล้วก็ตาม

แต่หากไปข ายคืนต่างร้ าน คนละร้ านกับตอนที่ไปซื้อมา ก็อาจจะโ ดนหั กร าคา ยิ่งกรณีที่เป็นร้ านทองร ายย่อย

อาจจะบวกเพิ่มค่ าขนส่ง ที่ต้องนำทองรูปพรรณข ายคืนร้ านทองร ายใ หญ่

ดังนั้นการข ายคืนทองรูปพรรณจะหั กร าคารับซื้อคืนมากกว่าทองคำแท่ง

การลงทุนทองรูปพรรณ หลายคนเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับซื้อทองเก็บเพื่อเก็งกำไร

โดยมองว่าการซื้อทองรูปพรรณ จะข ายได้ร าคาดี ซึ่งความจริงก็สามารถทำกำไรได้

แต่กำไรจากการข ายทองรูปพรรณนั้นอาจไ ม่ได้มากอย่ างที่คิด เพราะอย่ างที่รู้กันว่าจะต้องเ สียค่ ากำเห น็จทั้งตอนซื้อ

และตอนข ายก็มีการหั กร าคามากกว่าทองคำแท่ง รวมถึงการโ ดนหั กกรณีน้ำหนักทองไ ม่เต็มอันเกิ ดจากการสึ กหรอจากการใช้งานด้วย

ทำให้ส่วนใหญ่แล้วไ ม่ค่อยนิยมซื้อเพื่อการลงทุนเท่าไหร่นัก

ดังนั้นหากต้องการซื้อทองเพื่อเก็งกำไรควรซื้อ ทองคำแท่งจะดีกว่า เพราะค่ าบล็ อค(ค่ าแ รง)

ของทองคำแท่งถูกกว่าค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณ และไ ม่ค่อยโ ดนหั กค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ เท่าไหร่

ร้ านทองมาตรฐาน แม้สมัยนี้จะมีช่องทางการซื้อทองที่สะดวกสบ ายอย่ างการซื้อทองออนไลน์

แต่ก็มีข้อควรระวังเรื่องของความปลอดภั ยในการจัดส่ง และคุณภาพของทองที่ซื้อว่าเป็นทองแท้หรือทองปล อม

ซึ่งควรเลือกซื้อกับร้ านทองที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำแห่งประเ ทศไทย

และยี่ห้อผู้ผลิตทองที่ผ่ านการตรวจสอบคุณภ าพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสคบ.

สามารถดูร ายชื่อผู้ผลิตทองที่ผ่ านการตรวจสอบมาตฐานได้ที่เว็บไซต์สมาคมค้ าทองคำที่นี่

ซึ่งร้ านทองค้ าปลีกส่วนมากก็จะไ ม่ได้ข ายทองยี่ห้อเดียวกับชื่อร้ านตัวเอง จะเป็นการซื้อมาจากผู้ค้ าส่งหรือผู้ผลิตอีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้ร้ านทองที่ดีควรมีการประก าศ ร าคาทองที่หน้ าร้ าน

ที่ถาดโชว์ทองและที่ชิ้นทองควรมีติ ดป้ ายแ จ้งน้ำหนักทอง, ประเภททองคำ, เปอร์เซ็นต์ทอง อย่ างชัดเจน