เฮทั้งประเ ทศกระทร วงแร งง าน ปล่ อยกู้ดอกเบี้ ย0%

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่ านมาผู้สื่อข่ าวได้รับร ายงานว่า

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กรมพัฒนาฝีมือแร งงาน กระทร วงแร งง าน ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0% วงเงิ นรวม 30 ล้านบ าท

จากกองทุนพัฒนาฝีมือแร งงานต่อเนื่ อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ

หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแ รงงานของลู กจ้ าง วงเงิ นกู้สูงสุดไ ม่เกิน 1 ล้านบ าท

สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแร งง าน (สพร.)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแ รงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแ รงงาน โทร. 026436039 ส ายด่วนกระทร วงแร งงาน โทร. 1506 กด 4

สำหรับผู้มีสิทธิกู้ยืม

1. ผู้ดำเนินการฝึก

2. ผู้ดำเนินการทดสอบม าตรฐานฝีมือแร งงาน

3. ผู้ประกอบกิจการ

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญช าติไทย

ไ ม่เป็นบุคคลล้ มละลาย

ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล