เผยคุณสมบัติกระทร วงแร งงาน ปล่อยกู้

จากกรณี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กรมพัฒนาฝีมือแร งงาน กระทร วงแรงงาน ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0% วงเงิ นรวม 30 ล้านบ าท

จากกองทุนพัฒนาฝีมือแร งงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ

หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแร งงานของลู กจ้ าง วงเงิ นกู้สูงสุดไ ม่เกิน 1 ล้านบ าท

กระทร วงแร งงาน

สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแ รงงาน (สพร.)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร งงาน (สนพ.) ทั่วประเ ทศ สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแร งงาน

โทร. 026436039 ส ายด่ วนกระทร วงแร งงาน โทร. 1506 กด 4

สำหรับผู้มีสิทธิกู้ยืม

1. ผู้ดำเนินการฝึก

2. ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแร งงาน

3. ผู้ประกอบกิจการ

คุณสมบัติ

– เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญช าติไทย

– ไ ม่เป็นบุคคลล้ มละล าย

– ไ ม่เป็นลู กห นี้ของกองทุน

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีคุณสมบัติตรง สามารถยื่นกู้ได้เลยจ้า