เส้นข้อมือ บอ กสิ่งที่อยู่ในอนาคตของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปต ามหาอนาคตของคุณจากเส้นข้อมือของคุณ กับบทความ 4 ลักษณะของเส้นข้อมือ บอ กสิ่งที่อยู่ในอนาคตของคุณได้

ไปดูกันว่าเส้นข้อมือคุณมีกี่เส้น เมื่อรู้แล้วว่ามีกี่เส้นไปอ่ า นคำทำ นา ยสิ่งที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

ศ า ส ต ร์เรื่องของล า ย มือที่หล า ยคนบอ กว่า ค่อนข้างแม่นและเชื่ อถือได้ในระดับหนึ่ง

เพราะเส้นล า ยมือของแต่ละคนแต กต่ างกัน และยังสามารถบ่งบอ กได้ถึงโชคช ะ ต าหรือแนวโน้มเกี่ยวกับชี วิ ตของแต่ละคนได้ด้วย

ลองสังเกตล า ยมือของตัวเองกับเพื่อนดูก็ได้ว่า แต กต่ างหรือเหมือนกันอ ย่ า งไรบ้ างและมีเส้นที่แสดงถึงความโ ชคดี

หรือเส้นแห่งอำนาจวาสนาอ ย่ า งไร โดยในบ ท ค ว า ม นี้เราจะขอ กล่าวถึงเส้นที่ข้อมือของแต่ละคน ว่ามีความหมายอ ย่ า งไร

เส้นที่ข้อมือทั้ง 4 เส้นที่เราจะนำมากล่าวถึงในวันนี้สามารถบอ กได้ถึงภาพรวมของชีวิตในอนาคตรวมทั้งโชค ชะ ต าของเราได้ ดังนี้

เส้นที่ 1 หมายถึงภาพรวมของชีวิต

เส้นข้อมือที่ 1 เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะบ่งบอ กถึงภาพรวมของชีวิตได้

หากเส้นนี้มีความชัดและลึก เป็นเส้นตรงและไ ม่มีร อยหยั กมาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

การมีสุขภาพดีและอ า ยุ ยื น หากเส้นนี้มีรอยแ ยก ไ ม่เป็นเส้นตรง

บ่งบอ กถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อาจหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ต่างจากที่เคยเป็น มา และหากมีรอยแยกมากกว่า 1 รอยแยก

รวมทั้งเป็นเส้นโค้งไปทางขวา แสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับความเจริญในชีวิตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตช ายหญิง

เส้นที่ 2 หมายถึงความสำเร็จ

เส้นที่ 2 นี้ บ่งบอ กถึงรูปร่างหน้าต า ความเป็นอยู่ ความดี บารมีและบุญเก่าที่สะสมมา

เป็นเส้นที่บอ กถึงฐานะความเป็นอยู่ และความสำเร็จในชีวิต หากเป็นเส้นตรงชัดเจน

แปลว่า เป็นคนมีร ากฐานมั่นคงดี มีประสบก ารณ์เกี่ยวกับความสำเร็จ

และเรื่องเงิ นทองไ ม่ขัดสน หากเส้นนี้แยกออ กจากกันหรือเป็นเส้นบางจนแทบไ ม่เห็น

หรือจางกว่าเส้นอื่นๆ อาจตีความได้ว่าช่วงวัยกลางคนอาจพบเจอความย า กลำบากแต่ก็สามารถผ่ าน

พ้นปัญห ามาได้ โดยอาศัยความอ ดทนและขยันมุ่งมั่น มากกว่าคนทั่วไป

และหากเส้นนี้มีรอยแย กแ ตกหรือเป็นเส้นแต กห่างกัน บอ กได้ว่าสถานก ารณ์การเงิ นของคุณค่อนข้างแ ย่ แต่ก็จะกลับมามั่นคงได้ในช่วงวัยกลางคน

เส้นที่ 3 หมายถึงอิทธิพล

บางคนอาจไ ม่มีเส้นนี้แต่หากมีนั่นแปลว่า สถานะทางสังค มของคุณเป็นไปได้อ ย่ า งดี

เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาที่เคยสร้างไว้ในช าติก่อนๆ เส้นนี้หากมีความชัด เป็นเส้นตรงและลึกมากแปลว่าประสบก ารณ์ในชีวิตของคุณนั้นผ่ า น

เรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่ ามากมายจนคุณกล า ยเป็นคนที่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อผู้คน

เป็นที่เชื่ อใจและนับถือของคนรอบข้างทั้งครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน คนในชุมชนต่างยอมรับและทำต ามในสิ่งที่คุณแนะนำ

หรือบอ กกล่าวเสมอ คนที่มีเส้นอิทธิพลจะเป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดี ทั้งเป็นคนที่นำความสุขมาให้คนรอบข้าง

ด้วยพลังแห่งความดีและสิ่งที่มองไ ม่เห็น ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกรักและมีความสุข เป็นคนมีบุญวาสนามากกว่าคนทั่วไป

เส้นที่ 4 หมายถึงพลัง

เส้นนี้ไ ม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยนัก แต่หากคุณมีเส้นนี้ บ่งบอ กได้ว่าคุณจะมีอายุที่ยืนย าวมาก

เส้นนี้เป็นเส้นที่เกี่ยวข้องและมีความหมายเช่นเดียวกับเส้นที่ 3 แต่ดีกว่ามาก มีความเชื่ อว่า

เส้นที่ข้อมือแต่ละเส้นนั้นหมายถึงคนที่มีอายุ 30 ปี และหากใครมีเส้นที่ 4 ก็แปลว่าคนๆนั้นอาจมีอายุถึง 100 ปีเลยทีเดียว

เรื่องราวและ ศ า ส ต ร์แห่งความเชื่ อในเรื่องของล า ยมือหรือเส้นข้อมือนั้น

เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ย า ก แต่สามารถรู้สึกได้ เมื่อเราได้รู้ว่าตัวเรามีของดีติ ดตัวมาด้วย

และลงมือทำชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องการทำงาน การเรียน หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งเรื่องการเ งิน

หากตั้งใจทำแล้วไ ม่ว่า อ ย่ า ง ไรก็จะประสบความสำเร็จอ ย่ าง แน่นอนแต่อาจเร็วช้าแต กต่ างกันไปเท่านั้นเอง

ที่มา krustory