หน าวทิ้ งท วน

นายณัฐพล ณัฐฏสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า เปิ ดเผยถึงการพย ากรณ์อาก าศของประเท ศไทย กับ มติชนออนไลน์

ว่า ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พย ากรณ์อาก าศพบว่า อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส

เนื่องจากกระแสลมตะวันตะจากประเท ศเมี ยนมา อากาศจะเย็นลงจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดต าก ไ ล่มาถึงจังหวัดพิจิต

นอกจากนี้ยังพบว่า ประมาณ วันที่ 1-2 มีนาคม อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส

เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเย็นลงจากทาง จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ไ ล่มาถึงจังหวัดขอนแก่น

โดยข้อสังเก ตของสภาพอาก าศในช่วงดังกล่าวจะพบอากาศจะเย็นตาม ยอดภู/ยอดดอย และมีความแต กต่ างระหว่างอุณภูมิต่ำสุดและสูงสุดระหว่างวันจะมาก

เดิมกรมอุตุฯเตรียมประก าศให้ประเท ศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นทางการ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

แต่เนื่องจากเนื่องจากกระแสลมตะวันตะจากประเท ศเมี ยนมาช่วงปลายกุมภาพันธ์

บวกกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือต้นมีนาคม ดังนั้นน่าจะประกาศให้ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนมีนาคม โดยจะกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง นายณัฐพลกล่าว

ร ายงานข่าวจากเว็ปไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า (เวลา 23.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง เวลา 23.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์)

พบว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้ อนปกคลุมประเท ศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ส่วนลมตะวันออกกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังอ่อน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระล อกใ หม่จากประเท ศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้

และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในขณะที่บริเวณประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะน องกับมีลมกระโช กแร งเกิ ดขึ้น

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นทางการ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

แต่เนื่องจากเนื่องจากกระแสลมตะวันตะจากประเท ศเมี ยนม าช่วงปลายกุมภาพันธ์

บวกกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือต้นมีนาคม ดังนั้นน่าจะประกาศให้ไทยเข้าสู่ฤดูร้ อนในเดือนมีนาคม โดยจะกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง