เตื อนพ ายุฤดูร้ อน ฉบับที่ 1

กรมอุตุฯ ประกาศเตื อนภั ยพ ายุฤดูร้ อนบริเวณประเท ศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564) ฉบับที่ 1

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564

ประเท ศไทยตอนบนจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน องลมกระโช กแ รง กับมีลู กเห็บต กบ างพื้นที่

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564

ประกาศจากกรมอุตุฯ

ส่วนภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบ ในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องและลมกระโ ชกแ รงที่จะเ กิดขึ้น

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไ ม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเท ศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย

และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในขณะที่ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีพ ายุฝนฟ้าคะน องลมกระโ ชกแ รง

กับมีลู กเห็บต กบ างพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีฟ้ าผ่ าเกิ ดขึ้นได้

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติดตามประก าศจากกรมอุตุฯด้วยนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมกับพ ายุฤดูร้ อน