5ร าศีนี้ มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีเงิ นล้ านได้โช คร างวัลใ หญ่

5ร าศีนี้ มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีเงิ นล้ านได้โช คร างวัลใ หญ่

ร าศีเมถุน

ท่านเป็นร าศีที่เจอแต่ความหนักหน่ วง เช่นกันสำหรับชาวร าศีเมถุน 1-2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้าง

มีปัญห าทำอะไรไ ม่ประสบความสำเร็จ ทำงานเหนื่ อยแต่ผลตอบแทนไ ม่คุ้มค่ า

แต่ในปีนี้ชาวร าศีเมถุนจะได้ถอนทุนคืน การเงิ นจะกระเตื่ องขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป

มีเกณฑ์โย กย้ ายงาน ย้ ายที่ทำงาน หรือย้ ายตำแหน่ง รับ

หน้ าที่ใ หม่ที่ดีกว่าเดิม ผลตอบแทนคุ้มค่ ากว่าเดิมแน่นอน มีเงิ นใช้คล่องตัวตลอดปี แต่ห้ ามให้คนอื่นยืมเงิ นเด็ ดข า ด

ร าศีพฤษภ

ชาวร าศีพฤษภต้องผจญกับอุปสร รค และศั ต รูมากมาย หลายช่องทาง ชีวิตค่อนข้างจะลุ่ มดอน

มีแต่ความย ากลำบ าก ทำสิ่งใดติ ดขั ดเสมอ แต่เมื่อเข้าช่วงกลางปีชะต าชีวิตจะเปลี่ยนผันไป

ในทางที่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด ร ายรับเริ่มมากขึ้นและมีมากกว่าร ายจ่ าย

จะเก็บหอมรอมริบ จนมีเงิ นถุงเงิ นถัง การเงิ นพุ่งสูง และโดดเด่นมาก สำหรับชาวร าศีพฤษภ

ร าศีกันย์

พื้นร าศีกันย์เป็น ราศีที่โช คดีอยู่แล้ว แต่ปีนี้จะดีขึ้นไปอีก ถึงขนาดมีความมั่นคง

มั่งคั่งในชีวิต รวຢขึ้น การเงิ นดีขึ้น เรียกว่ากระเป๋าเงิ นไ ม่เคยแห้ง หลายสิ่งหลายอย่ างมีแต่เฮงกับเฮง เรื่ องโช คล าภ

ลา ภลอยก็ไ ม่น้อยหน้ าใคร มีโอกาสได้ล าภใหญ่ เ สี่ ย ง โช คมีเกณฑ์รับทรัพย์

เ รื่ อ งงานจะได้รับโอกาสจากเจ้านายผู้ใ หญ่มากขึ้นเลย ให้เก็บคำทำนายนี้ไว้ ขอให้เกิດผลดีกับท่าน ขอให้เป็นจริงเถิดสาธุ

ร าศีตุลย์

ร าศีตุลย์อีกไ ม่นาน เมื่อพ้นกลางปีไปแล้ว สถานก ารณ์จะเริ่มชัดเจนขึ้น

ความลำบ ากใจต่าง จะลดเลื อนลง มีเกณฑ์โยกย้ ายงาน หรือย้ ายตำแหน่ง

อาจจะทำอาชีพเดิมแต่เปลี่ยนบริษัท และจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ความรู้สึกที่อัดอั้นในใจของคุณก็จะหายไปด้วย

ถ้าไ ม่ย้ ายงานก็ควรย้ ายที่อยู่ใ หม่ หลีกหนีสภาพแวดล้อมเดิม และแน่นอนว่า

การเงิ นก็จะปังสมใจหวัง ร ายรับจากการทำงานจะดีขึ้น เ รื่ อ งโช คลา ภก็มีเข้ามาให้ยิ้ม

ร าศีมังกร

ร าศีมังกรต้องผลเจอกับเห ตุหรือมีเ รื่ อ งเดื อดเนื้อร้ อนใจอยู่บ้ าง

การงานอาจจะยังไ ม่แน่นอน มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูง แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น การเ งิน

ก็จะดีขึ้นด้วย ไ ม่ใช่ เงิ นจากร ายรับ เพราะมีช่องทางในการทำมาหากินอื่น เข้ามา

ร่วมด้วย การเงิ นของชาวร าศีมังกร จึงเดินสะพัดจนนับไ ม่ไหว มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ

และร่ำรวຢขึ้น แนะนำให้ทำบุญเสริมโ ชคจะลดเ รื่ อ งร้ า ยและเพิ่มพูนเ รื่ อ งดี