ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ ยต่ำ ล้านละ 100

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิ ดเผยว่า

ตลาดเนื้อโคมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมรับประทานและมีร าคาข ายที่สูงขึ้นตามคุณภาพ

ด้วยเห ตุนี้จึงได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ ยงโคขุน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและร ายได้ที่เพิ่มขึ้น

โดยให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ ยงปศุสัตว์ รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

สามารถขอจดทะเบี ยนจัดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่

จากนั้นจะมีเจ้าหน้ าที่เข้าไปให้ความรู้การเลี้ยงที่เป็นมาตรฐาน ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

ผ่ านหลักตลาดนำการผลิต เช่น มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะข าย หรือบันทึกข้อตกลงการซื้อข าย

มีการจัดสรรประโยชน์เพิ่มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเ ชื่อ เพื่อเป็นค่ าลงทุนและค่ าใช้จ่ ายหมุนเวียน

อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.01 % ต่อปี หรือล้านละ 100 บ าท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้

โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามร ายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านทั่วประเ ทศ