บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดือนมีนาคมรับหลายเด้ง

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน เดือนมีนาคม รับเงิ นพิเศษ 500 บ าท และเงิ นเร าชนะ รวมเป็นวงเงิ นทั้งสิ้ น 7,000 บ าท

เงิ นเข้าวันนไหนอย ากรู้เช็ กเลย! ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน

จะได้รับเงิ นช่วยเหลือจากภาครั ฐทั้งการอุดหนุนซื้อสินค้ า ค่ าน้ำค่ าไฟ รวมถึงเงิ นจากโครงการเร าชนะ 7,000 บ าท

ที่รั ฐบ าลจะทยอยโอนเงิ นให้ร ายสัปดาห์ภายในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนวงเงิ นจะเข้าวันไหนบ้ าง ไปดูพร้อมๆ กันเลย

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เงิ นเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จากเดิมได้รับ 200 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกคน *ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ไ ม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เงิ นเร าชนะเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งว ดที่ 5 ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ทุกคนจะได้รับเงิ นจากโครงการเร าชนะ

เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงวดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงว ดละ 700 บ าท ใช้สิทธิเร าชนะผ่ านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เงิ นเร าชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ งว ดที่ 6 ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ทุกคนจะได้รับเงิ นจากโครงการเร าชนะ

เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงว ดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงว ดละ 700 บ าท ใช้สิทธิเร าชนะผ่ านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เงิ นเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เงิ นช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไ ม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าไฟฟ้าได้ ไ ม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ที่ยังไ ม่ได้ลงทะเบี ยนเพื่อขอรับเงิ นอุดหนุนค่าไฟฟ้า

สามารถลงทะเบี ยนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงิ นค่ าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐต้องจ่ ายเงิ นเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงิ นผ่านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐคืนในภายหลัง

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เงิ นเร าชนะเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งว ดที่ 7 ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ทุกคนจะได้รับเงิ นจากโครงการเร าชนะ

เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงว ดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงว ดละ 700 บ าท ใช้สิทธิเร าชนะผ่ านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เงิ นเร าชนะเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งว ดที่ 8 ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน

ทุกคนจะได้รับเงิ นจากโครงการเร าชนะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงวดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเร าชนะ อีกงว ดละ 700 บ าท ใช้สิทธิเร าชนะผ่ านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าชนะ

สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64 ผู้พิก ารที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ต่อเดือน

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บ าทต่อเดือน (จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน)

ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บ าท

และจะได้รับเบี้ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ ยความพิก ารเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

ขอบคุณ สนุกดอทคอม