เตื อนภั ยพ ายุฤดูร้อนฉบับ4

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 1 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า ประก าศกรมอุตุนิยมวิทย า เรื่อง พ ายุฤดูร้อนบริเวณประเท ศไทยตอนบน

(มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 01 มีนาคม 2564 ในช่วงวันที่ 2-4 มีนาคม 2564

ประเท ศไทยตอนบนจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้นบ างพื้นที่ โดยมีลักษณะของพ ายุ

ฝนฟ้าคะน อง ลมกระโ ชกแ รง และฟ้าผ่ า กับมี ลูกเห็บต กบ างแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง และลู กเห็บต ก

ที่จะเกิ ดขึ้นโดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่ งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้ าง และป้ ายโฆษณาที่ไ ม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้ ช่วงวันที่ 2 มีนาคม 2564

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม และราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ในช่วงวันที่ 3 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และต าก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธย า อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคร าม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

วันที่ 4 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดสุโขทัย พิ ษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และต าก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดชัยภูมิ นครร าชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตร าด

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเท ศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชาชนสามารถติ ดต ามข้อมูลที่เว็ บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th

หรือสายด่วนพย ากรณ์อาก าศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ลงชื่อ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

ขอบคุณ กรมอุตุฯ