เก็บเร าชนะไว้ใช้ 7,000ร วดเดียวได้หรือไ ม่

หลังจากที่โครงการ เร าชนะ เริ่มโอนเงิ นให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ ก็ต ามมาด้วยข้อสงสัยต่างๆ

รวมทั้งประเด็นสำคัญคือข้อจำกัดการใช้จ่ ายเงิ นของโครงการ

บ างคนอย ากสะสมไว้ซื้อของที่มีร าคาสูง และสะสมไว้ใช้ครั้งเดียว ซึ่งล่ าสุด โฆษกกระทร วงการคลัง ได้มาชี้แจงแล้ว

โดยนางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทร วงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้ าที่กำลังเร่งคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบี ยน

ย้ำว่าประชาชนไ ม่ต้องกังวล หากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ จะได้รับสิทธิทุกคนแน่นอน

โดยจะทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติครั้งแรก ในวันที่ 4 มีนาคม และจะได้รับวงเงิ นสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม

สำหรับการใช้จ่ าย โครงการนี้ไ ม่มีการจำกัดวงเงิ นการใช้จ่ ายต่อวัน สามารถสะสมเงิ นไว้ใช้ได้

จนสิ้ นสุดโครงการถึง 31 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถใช้จ่ ายผ่ านร้ านค้าธงฟ้า, ร้ านค้ าค นละครึ่ง, ร้ านค้ าเร าชนะ และบริการขนส่งสาธารณะ

อาทิ รถเมล์โดยส าร, รถไฟฟ้า, รถแท็กซี่ และรถจักรย านยนต์รับจ้ าง รวมทั้งเรือโดยส ารด้วย

สรุปได้ดังนี้จ้า การใช้จ่ ายโครงการนี้ไ ม่มีการจำกัด วงเงิ นการใช้จ่ ายต่อวัน

สามารถสะสมเงิ นไว้ใช้ได้ จนสิ้ นสุดโครงการถึง 31 พฤษภาคม 2564

ฉะนั้นแล้วใครที่รีบใช้เ งิน ถ้ายังไ ม่มีอะไรซื้อก็สะสมไว้ก่อนนะคะ