เตรียมโละทิ้ งบัตรค นจนเก่า ลงอีกครั้งทุกคน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. เพจ เร าชนะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

คนมีบัตรค นจนไ ม่ถูกใจสิ่งนี้ คลังเตรียมทบทวนสิทธิ เปิ ดลงทะเบี ยนบัตรค นจนรอบใ หม่ในปีนี้

(ลุ้นหาข้อสรุปหลังจบลงทะเบี ยนเร าชนะ มี.ค.) รวมถึงเพิ่มเกณฑ์-ปรับแผนทบทวนข้อมูล

เดิมจะเปิ ดทบทวนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา แต่พบว่ามีการระบ าดรอบใ หม่จึงทำให้ต้องชะลอออกไปก่อน

โดยคาดว่าหลังจบการลงทะเบี ยนเร าชนะเดือนมีนาคม คลังจะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

กลุ่มเดิมได้สิทธิแล้วรอบนี้ไ ม่ร อด ต้องกลับทบทวนใ หม่ ลงใ หม่กันทุกคนเพื่ออัพเดทข้อมูล

รวมถึงจะพิจารณาเกณฑ์จากร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก

สรุปได้คือ รั ฐบ าลเตรียมโละบัตรคนจนของเก่า ให้ลงทะเบี ยนใ หม่หมดทุกคน

เพื่ออัพเดทข้อมูล รวมถึงพิจารณาเกณฑ์ร ายได้ร ายครัวเรือนเป็นหลัก ลุ้นสรุป มี.ค. 64 นี้

ขอขอบคุณที่มาจาก เร าชนะ