เตรียมเฮอีกรอบ คลังขอครม.อนุมัติเพิ่มงบ เร าชนะ

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง(สศค.)

ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลังเปิ ดเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่กระทร วงการคลังจะเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการเร าชนะ เนื่องจาก ประเมินว่า

จะมีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการนี้มากกว่าเป้าหมาย 31.1 ล้านคน โดยอาจจะอยู่ที่ 32 ล้านคน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเร าชนะแล้วจำนวนประมาณ 31.05 ล้านคน

จากกลุ่มต่างๆดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจำนวน 13.7 ล้านคน

กลุ่มผู้ร่วมโครงการค นละครึ่ง-เร าเที่ยวด้วยกันจำนวน 8.4 ล้านคน

และ กลุ่มทั่วไปที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยน 8.95 ล้านคน

อย่ างไรก็ดี ขณะนี้ รั ฐบ าลได้เปิ ดให้กลุ่มที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟนทำการลงทะเบี ยนผ่ านแบงก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ

ซึ่งขณะนี้ มีผู้มาลงทะเบี ยนแล้วประมาณกว่า 1.5 ล้านร าย คาดว่า อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.7-1.8 ล้านร าย

มากกว่าเป้าหมายที่เดิมตั้งไว้เพียง 1 ล้านร าย ดังนั้น เมื่อนำไปรวมกับกลุ่มที่ได้รับสิทธิเดิม

จะทำให้มีจำนวนร ายที่จะได้รับการเยี ยวย าเพิ่มจากเป้าหมายเดิม โดยอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวน 3.2 ล้านร าย

ในกลุ่มที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟนที่มาลงทะเบี ยนผ่ านแบงก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อนที่นี้

เร าพบว่า มีจะมีความซ้ำซ้ อนกับยอดที่ลงทะเบี ยนทั่วไปด้วยเช่นกัน

โดยในระยะแรกที่เปิดให้ลงทะเบี ยนอาจจะใช้สมาร์ทโฟนบุคคลในครอบครัวมาลงทะเบี ยนก่อน

จากนั้น เมื่อรั ฐบ าลเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านจุดบริการและแบงก์รั ฐ จึงมาลงทะเบี ยนเพิ่มเติม

ดังนั้น ยอดลงทะเบี ยนจริงของกลุ่มที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะอยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านร าย

ทั้งนี้ กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิของกลุ่มที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

โดยใช้เงื่ อนไขเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งกลุ่มที่ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 21 ก.พ.

จะเริ่มตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ และได้รับการโอนเงิ นรอบแรกวันที่ 5 มี.ค.นี้

ส่วนในกลุ่มที่ลงทะเบี ยนในช่วงที่รั ฐขย ายระยะเวลาการลงทะเบี ยนให้ คือ นับจาก 21 ก.พ.- 5 มี.ค.นี้

จะค่อยๆทยอยประกาศสิทธิ และ จะได้รับเงิ นโอนรอบแรกในวันที่ 19 มี.ค.นี้

หลังการลงทะเบี ยนกลุ่มนี้เสร็จสิ้ นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เร าจะพอรู้ว่า

มียอดที่เร าจะของบเพิ่มเติมจากคณะรั ฐมนตรีจำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่า ในกลุ่มที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟนนี้

น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมด เพราะเป็นผู้ที่มีร ายได้น้อย ทั้งนี้

ปัจจุบันคณะรั ฐมนตรีอนุมัติงบโครงการเร าชนะไว้จำนวน 2.1 แสนล้านบ าท