เตือน ฉบับที่ 5ระวั งพ ายุฤดูร้ อน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “พา ยุฤดูร้ อนบริเวณประเท ศไทยตอนบน

(มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564)” ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 02 มีนาคม 2564

ในช่วงวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้นบ างพื้นที่

โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโ ชกแ รง และฟ้าผ่ าบ างแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพ ายุฝนฟ้าคะน อง

ลมกระโช กแ รง และฟ้าผ่ าที่อาจจะเกิ ดขึ้นโดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง

และป้ายโฆษณาที่ไ ม่แข็ งแ รง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้

ในช่วงวันที่ 2 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ : จังหวัดพิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง : จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า และร าชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ในช่วงวันที่ 3 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ : จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครร าชสีมา

ภาคกลาง : จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี พระนครศรีอยุธย า อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และต าก

ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และร าชบุรี

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประชาชนสามารถติ ดต ามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือส ายด่ วนพย ากรณ์อาก าศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

(ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า