กลุ่มนี้มีเงิ นเข้า1,000

เร าชนะ โครงการเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแ พร่cv

โดยการสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือค่ าคร องชีพเดือนละ 3,500 บ าทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สูงสุด 7,000 บ าท

ความคืบหน้ าล่ าสุดมีประชาชน 3 กลุ่มที่ได้รับโอนวงเงิ นสิทธิ์เยี ยวย ามาแล้ว 2 ง วด และ 4 ง วด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบ าท

เร าชนะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ ายได้รับสิทธิ์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ กลุ่มนี้ได้รับวงเงิ นอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง-เร าเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเปิ ด G-Wallet

ภานในวันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มนี้ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนผ่าน www.เร าชนะ.co ใ หม่

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไ ม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล(ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง”ในโครงการค นละครึ่ง/เร าเที่ยวด้วยกัน)

ลงทะเบี ยน”เร าชนะ” ผ่ านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 12 กุมภาพันธ์ 2564

เพิ่มกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มไ ม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไ ม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้

ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ ทุ พพลภ าพ ลงทะเบี ยน”เร าชนะ” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

,ธนาคารออมสิน ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่ ,

สำนักงานคลังจังหวัด76 จังหวัดทั่วประเ ทศ ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที และสำนักงานสรรพาการพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้- 5 มีนาคม 2564

หากผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ผ่ านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

เช็ กเงิ นโอน เดือนมีนาคม

กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงิ นสิทธิ์ ดังนี้

งว ดที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

งว ดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

งว ดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

งว ดที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง และกลุ่มประชนชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยนเร าชนะ

ผ่ านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงิ นสิทธิ์ ดังนี้

งว ดที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งว ดที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งว ดที่ 5 วันที่18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งว ดที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ส่วนประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แยกเป็น

ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564ทราบ

ผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงิ นสิทธิ์ ดังนี้

งว ดแรก วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บ าท

งว ดที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งว ดที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งว ดที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2564

ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงิ นสิทธิ์ ดังนี้

งว ดแรก วันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บ าท

งว ดที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท