ระบุวันกลุ่มไ ม่มีสมาร์ทโฟนได้รับเงิ นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ตรวจสอบสิทธิเร าชนะได้แล้ว

กลุ่มไ ม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะ ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็ บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บ าท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์