โค้งสุดท้ ายกลุ่มพิเศษไ ร้สมาร์ทโฟน ลงได้ถึง5มีนาคมนี้

สำหรับการลงทะเบี ยน เร าชนะ กลุ่มพิเศษ ไ ร้สมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ที่ลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย า 7,000 บ าท สามารถลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิได้ถึงพรุ่งนี้ 5 มี.ค. วันสุดท้ าย

โดยมาตรการ เร าชนะ กลุ่มพิเศษ ไ ม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง ออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ

เร าชนะ

รอบที่ 1

ลงทะเบี ยนระหว่าง วันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564

– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเงิ นสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 2564

รอบที่ 2

– ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564

– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเงิ นสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 2564

อย่ างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ 5 มี.ค64 เป็นวันสุดท้ ายของการลงทะเบี ยน

กลุ่มพิเศษ ไ ร้สมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รีบลงทะเบี ยนกันนะคะ