เสนอ ลงเร าชนะ ม.33 โอนเงิ นเข้าบัญชีไ ม่ต้องผ่ านแอป

เลขาธิการประกันสังค ม แจ งร ายละเอี ยดในโครงการ ม.33 เร ารักกัน

ที่เปิ ดลงทะเบี ยนไปแล้วผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทร วงแร งงาน เผยการดำเนินงาน

ในขั้นตอนลงทะเบี ยนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่ อนไขโครงการ ม.33 เร ารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 สัญช าติไทย

2 ไ ม่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

3. ไ ม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ เร าชนะ

4. ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33 เร ารักกัน

ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบี ยนผ่ านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564

จากนั้นทางธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ในระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ได้ทาง www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่ านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นผ่ านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22-29 มี.ค.

และ 5-12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท

โดยผู้ประกันตนสามารถใช้จ่ าย ซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ บริการ

ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน หรือภายใต้โครงการ ค นละครึ่ง และโครงการเร าชนะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ในส่วนกรณีของผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว และไ ม่ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เร ารักกัน

สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่ านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564

โดยทางธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่าง 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่ าน www.ม33เร ารักกัน.com

พร้อมยืนยันตัวตนผ่ านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นเข้าทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บ าท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ บริการ

ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิ นหรือภายใต้โครงการ ค นละครึ่ง

และโครงการ เร าชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

อย่ างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาต รา 33 มีสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย า 9.27 ล้านคน

รั ฐบ าลใช้วงเงิ นประมาณ 37,100 ล้านบ าท โดยสำนักงานประกันสังค ม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เร ารักกัน

ซึ่งมีหน้ าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบายรั ฐบ าล

สมาชิกทุกคนเห็นด้วยหรือไ ม่ ควรโอนเงิ นจำนวน 4000 บ าทเข้าทางบัญชีธนาคารเลย จะได้ไ ม่ยุ่ งย ากต่อการรับสิทธิ์