เตรียมเฮค นละครึ่ง เฟส3

วันที่ 5 มี.ค.64 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า เตรียมหารือนโยบ ายกับ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงาน และนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง

ถึงขย ายโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3 หลังจากโครงการเฟส 1 และ 2 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.

ว่าจะขย ายต่อไปเลยหรือไ ม่ หรือเป็นช่วงเวลาใด และจะครอบคลุมผู้ที่ได้สิทธิ์เดิม 15 ล้านคน

ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ หรือจะเปิ ดลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมดให้สิทธิ์กับทุกคนที่อย ากได้

ต้องออกแบบโครงการให้ชัดเจนก่อนเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

ถ้าฝ่ายนโยบ ายเห็นว่าจะไ ม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจอื่นๆ ออกมา ก็สามารถเสนอโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ได้

ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับของเดิม แต่จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าจะให้ต่อเนื่องไปเลย หรือเว้นช่วงไว้ แล้วจะให้สิทธิ์กี่คน

จำเป็นต้อง 15 ล้านคนหรือไ ม่ หรือจะให้ 30 ล้านคนเท่า เร าชนะ แต่ถ้าถามใจคือ ใครอย ากได้ต้องได้หมด นายกฤษฎากล่าว

สำหรับโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ต้องแก้ข้อบกพร่องเดิมที่มีในเฟส 1 และ 2 เช่น

ต้องรวมภาคบริการจากเดิมให้ซื้อได้เฉพาะสินค้ า จะต้องหารือกับธนาคารกรุงไทยว่ามีภาคบริการเข้าร่วมโครงการในฐานข้อมูลมากน้อยแค่ไหน

และสาเห ตุที่ควรขย ายมาตรการเฟส 3 ออกไป เพราะเห็นว่าต้องการรักษาแร งส่งให้เศร ษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้

เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วน ร้ านค้ าร ายเล็ก ทั้งสินค้าและบริการกว่า 2 ล้านร าย ให้มีส่วนร่วมช่วยกันจับจ่ ายใช้สอยค นละครึ่งกับรั ฐบ าล

นายกฤษฎา กล่าวว่า ส่วนวงเงิ นที่จให้เบื้องต้น คาดว่าจะไ ม่ได้ให้ 500 บ าท เหมือนเฟส 2 ซึ่งอาจจะน้อยเกินไป

แต่หากจะให้ร ายละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน ก็ต้องดูว่ามีเงิ นเหลือพอหรือไ ม่

ตอนนี้เงิ นกู้จากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบ าท ในส่วนวงเงิ นเยี ยวย า 5.5 แสนล้านบ าท ใช้ไปเกือบหมดแล้ว

จึงเหลือวงเงิ นในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 2 แสนล้านบ าท ที่จะนำมาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับฝ่ ายนโยบ ายว่าจะจ่ ายเท่าไหร่ จึงเหมาะสม

ส่วนข้อเสนอของนายสุพัฒนพงษ์ ให้ลดอัตร าภาษีเงิ นได้นิติบุคคล 20%

เพื่อจูงใจให้ต่ างช าติเข้ามาลงทุนในไทยนั้น ต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเทียบกับประเท ศคู่แข่งแล้ว

อัตร าภาษีไทยสูงเกินไปหรือไ ม่ เช่น สิงคโปร์ อยู่ที่ 18% แต่บ างประเท ศก็สูงกว่าไทยมาก

ในมุมมองคือ ถ้าลดภาษี ก็ช่วยเรื่องของการแข่งขัน จูงใจลงทุนเพิ่มขึ้นได้

แต่การเสนอต้องทำเป็นแพ็คเกจ ถ้าลดภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ก็ต้องจัดเก็บร ายได้จากตัวอื่นมาทดแทนด้วย