เตื อนพื้นที่สีแดง ฝนถล่ มหนัก

ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเท ศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้ อน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องและลมกระโ ชกแร งบ างแห่ง

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างพื้นที่

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รง

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่ งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ ป้ ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไ ม่แข็ งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวัง

ภาคเหนือ อากาศร้ อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาค ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 8-10 มีฝนฟ้าคะนอ งร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง

ส่วนมากทางตอนล่ างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 5 – 6 และ 9 – 11 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7– 8 มี.ค. 64

อากาศร้ อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 5 – 7 และ 10 – 11 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 9 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 5 – 6 และ 10 – 11 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. 64 ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 5 – 6 มี.ค. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 มี.ค. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วงลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 5 – 7 และ 10 – 11 มี.ค. 64 เมฆบ างส่วน

โดยมีอากาศร้ อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันส่วนในช่วงวันที่ 8 – 9 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทย า