ธนบัตรเพจดังรับ100,000

เรียกได้ว่าเหรี ยญกษปณ์หรือธนบัตรเก่าๆ ยังคงได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสม

ล่าสุดเพจ รับซื้อแบงค์เก่า เหรี ยญเก่า ของสะสมทุกชนิดร าคาดี by แบงค์อานนท์

ประก าศรับซื้อ ธนบัตร20บ าท ให้ร าคาสูงถึง 150,000 บ าท

โดยมีร ายละเอียดคือ “ธนบัตร20บ าท ลายเซ็น ป-เดช เลขแดงแบบนี้ ถ้าสภาพสวย ทางร้ านรับซื้อให้ร าคาสูงถึง ใบละ 150,000 บ าท

น่ะครับหรือพี่ๆท่านใด มีธนบัตรเก่ารุ่นอื่นๆแล้วอย ากจะสอบถามร าคาเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินร าคาได้ฟรีทางร้ านยินดีไห้คำปรึกษา บริการรับซื้อถึงที่

ธนบัตร 5-10 บ าท คู่นี้ มีร าคาสูงทางร้ านรับซื้อ คู่ละ 20,000 บ าทน่ะครับ พี่ๆท่ านใดมี ทางเร ายินดีรับซื้อให้ร าคาสูง”

“ธนบัตรรุ่น9 เลขตอง 999999 แบบนี้ ทางร้ าน รับซื้อใบละ 1 แสนบ าทน่ะคับ”