เผยวันรับสิ ทธิ์ ม.33รับเ งิน4000

สำหรับโครงการ www.ม33เร ารักกัน.com เปิ ดให้ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ในระบบประกันสังคม

ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์และรอรับเงิ น 4,000 บ าท เพื่อช่วยเหลือจากโควิดระบ าดระลอกใ หม่

โดยในวันนี้ (7 มี.ค.) จะเป็นวันสุดท้ ายของการลงทะเบี ยน ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

สำหรับไทม์ไลน์การรับสิทธิ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 : ลงทะเบี ยน

วันที่ 8 ถึง 14 มีนาคม 2564 : ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตร วจสอบสิทธิ์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 : กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่ านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

วันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน 2564 : ได้รับวงเงิ นผ่ าน เป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

วันที่ 22 มีนาคม 2564 : เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการ ผ่ านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้ านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอพพลิเคชั่น ถุงเ งิน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : สิ้ นสุดการใช้จ่ าย

ไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ์

วันที่ 15 ถึง 28 มีนาคม 2564 เปิ ดให้ทบทวนสิทธิ (สำหรับผู้ที่ไ ม่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ)

วันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 5 ถึง 11 เมษายน 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ผ่ านทาง www.ม33เร ารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 12, 19 เมษายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงิ นผ่าน เป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการ ผ่ านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/

บริการ ภายใต้ร้ านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเ งิน”