เผยร ายละเอี ยดค นละครึ่งเฟส3ก่อนพล าดสิ ทธิ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ว่า กระทร วงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการ

ออกแบบโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3 เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศร ษฐกิจ

โดย นายกฤษฎา กล่าวว่า ขณะนี้กระทร วงการคลังกำลังพิจารณาในร ายละเอี ยด

โดยเฉพาะเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ ว่า ควรจะใช้หลักเกณฑ์ใด ซึ่งหากยึดตามเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการ เร าชนะ

ก็จะอยู่ที่ร าว 30 ล้านคน ก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณ ว่า จะต้องใช้เงิ นเป็นจำนวนเท่าไร

และรั ฐบ าลมีเงิ นเพียงพอหรือไ ม่ อย่ างไรก็ต ามยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

ทั้งนี้ โดยหลักการเบื้องต้น “ค นละครึ่ง” ยังอยู่ภายใต้แนวคิด โค-เพย์ คือ รั ฐช่วยจ่ าย 50% และ ผู้ได้รับสิทธิจ่ ายเองอีก 50%

อย่ างไรก็ตาม คาดว่า โครงการ ค นละครึ่งเฟสสาม ที่จะเพิ่มเติมจาก ค นละครึ่งเฟสแรก

และ ค นละครึ่งเฟสสอง ก็คือ ค นละครึ่งเฟส 3 จะเปิ ดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย

อาทิ การจ่ ายเพื่อค่ าขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับมาตรการเร าชนะ

นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้ า โครงการ เร าชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หรือ เร าชนะกลุ่มพิเศษ ได้แก่ กลุ่มผู้พิก าร ผู้ป่ วยติ ดเตี ยง รวมถึงคนชร า ซึ่งปิดรับลงทะเบี ยนเมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ไปนั้น

รั ฐบ าลก็ได้ทำการขย ายเวลาการลงทะเบี ยนออกไปถึงวันที่ 26 มี.ค.64 เพื่อให้ประชาชนที่ต กหล่น

ยังสามารถเดินทางไปลงทะเบี ยนหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบี ยนแทนได้

โดยระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

จะปิดระบบลงทะเบี ยนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเปิ ดระบบรับลงทะเบี ยนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้ าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเบี ยน

นอกจากนี้ กระทร วงการคลัง กระทร วงมหาดไทย กระทร วงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ กระทร วงสาธารณสุข

รวมถึงหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือในการรับลงทะเบี ยนให้แก่กลุ่มดังกล่าวให้ครอบคลุมต่อไป

โดยหากมีข้อสงสัย สามารถติ ดต่ อสอบถามได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเร าชนะ การลงทะเบี ยน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง โทร.0 2111 1122 (24 ชั่ วโมง)

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345 วัน จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ สำหรับร ายการรับเงิ นภาครั ฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเ งิน โทร. 0 2111 9999 กด 3 (24 ชั่ วโมง)

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบี ยนผ่ านระบบอัตโนมัติ โทร. 0 2111 1122 กด 2 (24 ชั่ วโมง)

ตรวจสอบวงเงิ นสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ โทร. 0 2109 2345 กด 3 (24 ชั่ วโมง)

อ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444

วัน จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

ที่มา : สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง กระทร วงการคลัง , กระทร วงการคลัง