เงิ นเข้า3กลุ่มวม2,600กดใช้ได้เลย

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เตรียมกดเ งิน! 10 มี.ค.64

เงิ นเข้า 3 กลุ่ม #เบี้ ยผู้สูงอ ายุ #เบี้ ยผู้พิ ก า ร #เงิ นอุดหนุนเด็ กฯ

โพสต์ดังกล่าว

เบี้ ยผู้สูงอ ายุ 600-1,000

เบี้ ยผู้พิ กา ร 800-1,000

เงิ นอุดหนุนเ ด็ก600

ขอบคุณ ค นกระจายข่าว