เพิ่มวงเงิ นค นละครึ่ง เฟส3

จากกรณีที่โครงการ ค นละครึ่ง จะสิ้ นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ทางด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงคลัง

ออกมาเผยว่า ขณะนี้กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการขย ายโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3

รวมถึงกำลังพิจารณาจำนวนคนที่สมควรได้รับสิทธิ์ หรือผู้ได้รับสิทธิเดิม 15 ล้านคน

จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือเปิ ดลงทะเบี ยนใ หม่ ตลอดจนวงเงิ นที่จะให้ต่อร ายควรเป็นเท่าไหร่

หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการ เร าชนะ ต้องใช้เงิ นเท่าไร และมีเงิ นเพียงพอหรือไ ม่

เบื้ องต้น คาดว่าการดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงิ นช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2

ที่รั ฐบ าลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บ าท แต่ยังไ ม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่ วนเท่าใด