เตื อน28 จว.งดทำนา

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ดถึงสถานก ารณ์ภั ยแล้งในขณะนี้

In this photo taken on July 31, 2020, a Thai farmer harvests rice in a paddy field in Ayutthaya province. (Photo by Romeo GACAD / AFP)

ว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือประส บปัญ หาฝนตกน้อยกว่าปกติ

ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อย ทำให้ในหลายพื้นที่จะประส บปัญห าข าดแค ลนน้ำ

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นที่ 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ ดข าด ประกอบด้วย

This photo taken on November 7, 2019 shows farmers harvesting rice in the village of Mae Rim in the northern Thai province of Chiang Mai. – Battling drought, debt and ailments blamed on pesticides, rice farmers in northern Thailand have turned to eco-friendly growing methods despite powerful agribusiness interests in a country that is one of the top exporters of the grain in the world. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) / TO GO WITH Thailand-agriculture-environment-economy-rice,FOCUS by Sophie DEVILLER and Anusak KONGLANG

พื้นที่ลุ่มเจ้าพระย า 14 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่เน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก

ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ชัยน าท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธย า สิงห์บุรี

อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี

และพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงร าย น่าน ลำพูน บึงกาฬ มหาส ารคาม ร้อยเอ็ด

ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ร าชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เนื่องจาก หากมีการปลูกข้าวอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 ของปี หรือ นาปรัง รอบที่ 2 จะทำให้เกิ ดความเสี่ ยงสูงที่จะข าดแคลนน้ำอย่ างรุ นแ รง

และส่งผลเสี ยต่อระบบนิเวศจากภาวะน้ำเค็มรุ กท้ ายลุ่มเจ้าพระย า และในท้ ายที่สุดต้นข้าวจะยืนต้นต ายจากการข าดแคลนน้ำอย่ างรุ นแ รง

โดยเกษตรกรควรพักนาและไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน

เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กลุ่มพืชผัก

เช่น ตระกูลกะหล่ำ ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือ ผักกินใบ พืชหัว กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักสด และเห็ด