ม33 เร ารักกัน เปลี่ยนวันโอนเ งิน

วันนี้ 9 มี.ค. 64 คณะโฆกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี เรื่อง ‘ม33เร ารักกัน’

แจ กเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าท เรื่องการปรับปรุงการตรวจสอบสถานะ เช็ คสิทธิ ม33เร ารักกัน ซึ่งเป็นการขย ายเวลาให้ยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พ.ค. 64

ตามกำหนดการเดิม ผู้ลงทะเบี ยน เช็ คสิทธิ์เร ารักกันว่าผ่านหรือไ ม่ ที่ www.ม33เร ารักกัน.com วันที่ 15 มี.ค. 64

จากนั้นผู้ได้สิทธิ์ต้องลงทะเบี ยน และยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังระหว่างวันที่ 15- 21 มี.ค. 2564 หากหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์

แต่เงื่ อนไขใหม่คือ ขย ายระยะเวลาการยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิในเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 64

อัปเดตล่าสุด ม33เร ารักกันเงิ นเข้าวันไหน ม33เร ารักกันเงิ นเข้าเมื่อไหร่

แต่เดิม เมื่อยืนยันสิทธิเร ารักกันแล้ว ผู้ได้รับสิทธิเงิ นจะเข้าทุกวันจันทร์ แบ่งเป็น 4 งว ดดังนี้

22 และ 29 มี.ค. 64

5 และ 12 เม.ย. 64

สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ปฏิทินการโอนเ งิน ม.33เร ารักกันใ หม่นั้น แบ่งเป็นดังนี้

-กลุ่มยืนยันตัวตนเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ได้เงิ นวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน 64 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

-กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 22 มี.ค. -11 เม.ย. 64 จะได้เงิ นสะสมตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 จนถึงวันที่กดใช้งาน

จากนั้นจะได้สัปดาห์ละ 1,000 บ าททุกวันจันทร์ จนครบ 4,000 บ าท

-กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงิ นรว ดเดียว 4,000 บ าท ใน 1 งว ด

กลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม33เร ารักกัน

สำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม.33เร ารักกัน ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64

และจะสามารถเช็ คสิทธิได้ในวันที่ 5 เม.ย. 64 กำหนดการเดิมนั้นจะต้องยืนยันตัวตนเร ารักกันระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 64

และได้รับวงเ งิน 2 ครั้ง 12 19 เม.ย. ครั้งละ 2 พัน หากไ ม่กดดยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขใ หม่ แก้ไขเป็น ขย ายวันยืนยันตัวตนเป็นระหว่างวันที่ 5 เม.ย. -31 พ.ค. 64

โดยถ้ากดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ ระหว่าง 5-11 เม.ย. 64 จะได้เ งิน 4,000 บ าทในงว ดเดียว 12 เม.ย. 64

ส่วนกลุ่มยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงิ นโอนเข้าเป๋าตังในวันที่กดใช้งานทันที 4 ,000 บ าท