วันที่ 12มีนาคม64 มีเงิ นเข้า5,000

วันที่ 10 มี.ค.64 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยว่า ที่ผ่านมากระทร วงการคลังได้รับเบาะแสจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจ ริตของประชาชนหรือผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเร าชนะ (โครงการฯ)

โดยมีพฤติกร รมการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ไ ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การแล กวงเงิ นสิทธิ์เป็นเงิ นสด การขึ้นร าคาสินค้าอย่ างไ ม่เป็นธรรม เป็นต้น

ซึ่งกระทร วงการคลังได้ประสานขอความร่ วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งช าติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติ ดต ามและตรวจสอบ

หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิ ดเงื่ อนไขจริงจะระงั บการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอพพลิเคชั่น ถุงเ งิน ของร้ านค้ า

และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

และขอให้ผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขของโครงการฯ

ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นพฤติกร รมที่ไ ม่เป็นไปตามเงื่ อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิ ดเงื่ อนไขโครงการฯ

ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง กระทร วงการคลัง ถนนพระร ามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผล ไ ม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบี ยนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ.2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ 5,000 บ าท ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ เพื่อใช้จ่ ายผ่ านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มี.ค.2564

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

นอกจากนี้ ความคืบหน้ าของโครงการฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 41,809 ล้านบ าท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว

มีจำนวนมากกว่า 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 53,237 ล้านบ าท

และ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,329 ล้านบ าท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 30.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 96,375 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ