นายกฯเข้าทำเนี ยบพบเอกอัครร าชทูตฟิลิปปินส์

วันที่ 11 มี.ค.64 – เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม

ได้เดินทางมาที่ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรั ฐบ าล เพื่อรอต้อนรับ นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes)

เอกอัครร าชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเท ศไทย ที่มาเข้าเยี่ ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใ หม่

ภายหลังเสร็จสิ้ นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

นายกรั ฐมนตรีได้กล่าวยินดีต้อนรับในนามของรั ฐบ าลและประชาชนชาวไทย ในการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครร าชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเ ทศไทย

โดยขอให้คิดว่าไทยเป็นเสมือนบ้ านหลังที่สอง ซึ่งรั ฐบ าลและกระทร วงการต่างประเท ศยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน

โอกาสนี้ นายกรั ฐมนตรีชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ที่ร าบรื่นและมีความร่วมมืออย่ างต่อเนื่อง

หวังว่าประสบก ารณ์และความเชี่ยวช าญของเอกอัครร าชทูตฟิลิปปินส์ฯ จะทำให้ทั้งสองฝ่ ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

และบรรลุข้อตกลงและร่างบันทึกความเข้าใจที่คั่ งค้ างทั้งด้านสาธารณสุข ความมั่นคง การค้า และการลงทุน ได้โดยเร็ว

เอกอัครร าชทูตฟิลิปปินส์ฯ กล่าวขอบคุณนายกรั ฐมนตรีและรั ฐบ าลสำหรับการต้อนรับอย่ างอบอุ่น

พร้อมนำความปรารถนาดีและความห่วงใยจากประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์เต มายังนายกรั ฐมนตรีและรั ฐบ าลไทย

โดยนายกรั ฐมนตรีและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้มีโอกาสหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงมิตรไมตรีและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่าย

พร้อมยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมีมาย าวนานกว่า 70 ปี และเชื่ อมั่ นว่า ไทย-ฟิลิปปินส์ยังมีศักยภาพ

ที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากทั้งด้านสาธารณสุข การค้า และการลงทุน