เตื อน พื้นที่เสี่ ยงฝนกระหน่ำหนัก

กรมอุตุนิยมวิทย าเผยแพร่พย ากรณ์อาก าศประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเท ศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องกับมีลมกระโ ชกแ รงเกิ ดขึ้นบ างพื้นที่

โดยมีอากาศร้ อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน อง

และลมกระโ ชกแร งที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ รวมทั้งดูแลรักษาสุ ขภ าพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้ อนไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ทำให้มีฝนเกิ ดขึ้นบ างพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง

เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอัตร าการระบ ายของอากาศมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 12:00 วันนี้ ถึง 12:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโ ชกแร งบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิ ษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้ อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครร าชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทร า นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้ อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพังงา

อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่ างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.