ลุ้นขย ายสิทธิ์ค นละครึ่ง30ล้ านคน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงคลัง เผยว่า กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถึงความเป็นไปได้ในการขย ายโครงการ “ค นละครึ่ง” ที่จะสิ้ นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้

คลังกำลังพิจารณาว่า คนที่สมควรได้รับสิทธิ์ ควรอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ หรือผู้ได้รับสิทธิเดิม 15 ล้ านคน

จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่ องอัตโนมัติ หรือเปิ ดลงทะเบี ยนใ หม่ รวมถึงอาจจะเปิ ดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

ในปีที่แล้วเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ตลอดจนวงเงิ นที่จะให้ต่อร ายควรเป็นเท่าไหร่

หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเร าชนะ ต้องใช้เงิ นเท่าไร และมีเงิ นเพียงพอหรือไ ม่

ยังไ ม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าใดเบื้องต้นคาดว่าการดำเนินโครงการในเฟสที่ 3

อาจจะให้วงเงิ นช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รั ฐบ าลเติมเงิ นเพิ่มให้คนละ 500 บ าท

แต่ยังไ ม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน

ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไ ม่

ความแต กต่ างของโครงการ “ค นละครึ่งเฟส 3” จะต่ างจาก “ค นละครึ่ง” เฟสแรกและเฟส 2 คือ เฟส 3

รั ฐจะปรับเงื่ อนไขให้ใช้จ่ ายได้ ทั้งเพื่อซื้อสินค้ าและบริการได้ด้วย

เช่น การจ่ ายเพื่อค่ าขนส่งส าธารณะ ส่วนความจำเป็นที่ต้องเดินหน้ าโครงการค นละครึ่งเฟส 3

เพราะรั ฐต้องการเห็นแร งกระตุ้นเศร ษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู ซึ่งโครงการค นละครึ่ง

ถือเป็นโครงการที่กระจ ายไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มร ายได้ให้ร้ านค้ าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 2 ล้ านร าย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิ ดการจับจ่ าย

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์