เตื อนภั ยห้ ามกดข้อความเด็ ดข าด

หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับ นพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า นักเทคนิคการแพทย์ ที่ล่ าสุด วันที่ 11 มี.ค. 64

ได้โพสต์เตื อนภั ยระวั งมิ จฉ าชี พส่งข้อความมาทางมือถือ พร้อมระบุว่า ถ้าใครไปเจอข้อความแบบนี้

อย่ ากดเข้าไปเด็ ดข าดนะครับ มันคือมิ จฉ าชี พ วิธีการของกลุ่มนี้คือ มันจะให้เร าโหลดแอปกู้เ งิน

แล้วจะมีพนักงานไลน์มาคุยกับเร า พอเรากู้เงิ นผ่ าน พนักงานพวกนี้มันจะบอกให้เร าต้องโอนค่ าค้ำประกันเ งินกู้ 10% ของวงเงิ นกู้เร า

สมมติว่าเร าจะกู้ 5 แสน เร าต้องโอนให้มัน 5 หมื่นถึงจะกู้ได้

นพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็ บแพนด้า

พอเร าหลงเชื่ อโอนไป 10% เสร็จเรียบร้อย มันจะบอกว่าข้อมูลของเร าไ ม่ถูกต้อง ทั้งที่ข้อมูลเร าถูกต้องทุกอย่ าง

จากนั้นไ ม่นาน มันจะบอกให้เร าออกจากระบบแล้วล็อกอินเข้าใช้งานใ หม่ เลขบัญชีที่เร าเคยกรอกข้อมูลไว้ มันดันเปลี่ยนแปลงไป

แล้วมันก็บอกว่าเราต้องจ่ ายค่ าแก้ไขข้อมูลให้มันอีก 30% ของวงเงิ นกู้ ถึงจะถอนเงิ นกู้ออกมาได้ สุดท้ ายบ างแอปมันปิ ดหนีเร าไปเลย

ข้อความดังกล่าว

บ างคนก็จะโด นพวกมันขู่ว่า มันรู้เลขบัญชีเราแล้ว ถึงเร าไ ม่กู้มันจะตั ดบัญชีเราอัตโนมัติ 10% ทุกเดือน

ถ้าจะย กเลิ กสัญญา ต้องเอาบัตรประชาชนไปสำนักงานใ หญ่มันเท่านั้น ไ ม่รู้ว่าสำนักงานมีจริงไหมก็ไ ม่รู้

สรุปคือ อย่ าไปกด อย่ าไปโหลด อย่ าไปให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้ น ไ ม่งั้นชีวิตจะเป็นทุ กข์ ฝากบอกต่อ ๆ กันด้วยนะครับ

อย่ างไรก็ตาม หมอแล็บแพนด้า โพสต์เตื อนภั ยระวั งข้อความมิ จฉ าชี พ อย่ ากดเข้าไปเด็ ดข าด ห้ ามให้ข้อมูล หลอกโหลดแอปล วงกู้เ งินซ้ำถ้ายกเ ลิกสัญญา

ขอบคุณ หมอแล็บแพนด้า