ขั้นตอนการดูยอดเงิ นคงเหลือเร าชนะ

จากกรณีที่ กระทร วงการคลังเริ่มโอนเงิ นเยี ยวย ามาตรการ “เร าชนะ”

ให้กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ ายผ่ านบัตรประชาชน (Smart Card) กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเร าชนะ

แค่หลายคนอาจเกิ ดข้อสงสัยถึงยอดเงิ นคงเหลือในบัตร ว่าเร าจะเหลือเงิ นเท่าไหร่ หรือจะตรวจสอบวงเงิ นสิทธิคงเหลือได้อย่ างไรบ้ าง

ล่าสุด ทางด้านกระทร วงการคลัง ได้ออกมาให้คำตอบในประเด็นนี้ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิเร าชนะ

ในกลุ่มผู้ที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟนสามารถตรวจสอบยอดเงิ นคงเหลือ ระหว่างที่ใช้สิทธิได้ผ่ านแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิ น” ของร้ านค้ า

โดยสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ขอตรวจสอบสิทธิคงเหลือในแอพฯ “ถุงเงิ น” ของร้ านค้ า หลังจากชำระค่ าสินค้าและบริการ

2. โทรสอบถามบริการ “ตรวจสอบวงเงิ นสิทธิคงเหลือ” ผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข 0 2109 2345 กด 3

ทั้งนี้ กระทร วงการคลังจะโอนเงิ นเข้าบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ ทุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บ าท ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

– 5 มีนาคม 2564 (โอนครั้งแรก) : 4,000 บ าท

– 12 มีนาคม 2564 : 1,000 บ าท

– 19 มีนาคม 2564 : 1,000 บ าท

– 26 มีนาคม 2564 : 1,000 บ าท