คลังโอนเงิ นเพิ่มแล้ว1000

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กระทร วงการคลังเริ่มโอนเงิ นมาตรการ เร าชนะ

ให้กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน งว ดที่ 2 วันนี้ (12 มี.ค.) จำนวน 1,000 บ าท

การโอนเงิ นครั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่ านมา ซึ่งเหลือการรับโอนเ งินอีก 2 ครั้ง

ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ไทม์ไลน์โอนเ งิน

กระทร วงการคลังจะโอนเงิ นเข้าบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ทุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บ าท ต ามไทม์ไลน์ ดังนี้

5 มีนาคม 2564 (โอนครั้งแรก) : 4,000 บ าท

12 มีนาคม 2564 : 1,000 บ าท

19 มีนาคม 2564 : 1,000 บ าท

26 มีนาคม 2564 : 1,000 บ าท

ร้ านค้ าใช้สิทธิ์เร าชนะได้

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้จ่ ายผ่ าน บัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว

โดยใช้สิทธิ์ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ ที่มีเครื่อง EDC

ร้ านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ

ร้ านค้าเข้าร่วม ค นละครึ่ง

ร้ านค้าเข้าร่วม เร าชนะ

ขนส่งสาธารณะ ที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีใช้เงิ นเร าชนะ ผ่ านบัตรประชาชน

สำหรับวิธีการใช้เงิ นมาตรการ เร าชนะ ผ่ านบัตรประชาชน มีดังนี้

เสี ยบบัตรประชาชน

กดรหัสผ่ าน 6 หลัก ที่ได้กำหนดไว้