4วันเ กิด ดว งแข็ งสุดๆ

คนเกิ ด 4 วัน โบราณว่า ดวง แ ข็ ง แบบสุดๆ ใครคิด ร้ า ยก็ต้องแพ้ไปเอง

มาอีกแล้วครับ วันนี้ มาเช็ คดูกันเลยครับ ว่าวันเกิ ดของคุณนั้น จะตรงตามที่ซาลาเปาแอดมินอัพยิ้มเอามาฝากหรือเปล่ า ในทั้ง7วันเกิ ดนี้

มักจะมีวันเกิ ดที่ด วงแ ข็งที่สุดอยู่ และใครที่คิดร้ าย หรือคิดไ ม่ดี ระวั งตัวนะครับ

ย้อนกลับหาตัวเองหมดนะจะบอกให้ รวมไปทั้งเรื่องปัญห าอุปสร รคมากมาย

แต่คนด วงแข็ งเหล่านี้ก็ยัง สู้ด้วยตัวเอง และผ่ านไปได้ด้วยดี ได้แก่

วันเสาร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์

นั้นเองครับ และวันนี้ซาลาเปาก็ได้นำด วงชะต าทั้ง7วันเกิ ดมาให้เช็ คกัน ไปเช็คกันเลยดีกว่าครับ

1.คนเกิ ดวันจันทร์ ใครที่อยู่ใกล้คนเกิ ดวันจันทร์ก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะคนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนน่ารักอัธย าศัยดี ขี้เก รงใจ

จะคิดจะทำอะไรก็จะคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างตลอด ด้วยบุคลิคแบบนี้จึงทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์

มีแต่คนอย ากจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมด้วยความที่แคร์สิ่งแวดล้อมมากเกินไป เลยทำให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมาก

เรื่องนิดเดียวก็เก็บเอามาคิดมากมาย แล้วเรื่องขี้น้อยใจนี้ยกให้เป็นที่หนึ่ง

ชอบเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาคิด ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะไ ม่มีอะไรเลยก็ได้คุณเป็นพวกนักแอบรัก

เวลารักใครชอบใครก็จะไ ม่บอกตรง ๆ แต่จะแสดงออกด้วยการกระทำ เป็นการบอกใบ้ให้รู้ถึงความรู้สึกที่มี

2. คนเกิ ดวันอังคาร คนเกิ ดวันอังคารเป็นคนที่มีเส น่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิ ดวันจันทร์แล้วจะมีเสน่ห์ที่ไ ม่เหมือนกัน

เพราะคนเกิ ดวันจันทร์จะมีเส น่ห์ที่หน้ าต า แต่คนวันอังคารหน้ าต าธรรมดาพอไปวัดไปวาได้

แต่คารมนี้สิ !!! ชนะข าดลอย เข้าตำร าที่ว่า … คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง

– ด้วยความที่คารมดีเลยทำให้คนเกิ ดวันอังคาร 63 % มีแฟนก่อนเพื่อน

– ดูภายนอกเป็นคนซื่อ ๆ แต่ความจริงฉล าดหลบใน ชนิดที่ใครก็ตามไ ม่ทัน

– ความจริงคนเกิ ดวันอังคารเป็นคนที่พูดจาสุภาพแต่ด่าคนได้เจ็ บมาก ยิ่งกว่าแท งข้างหลังทะลุถึงต่อมหมวกไต

– คนเกิ ดวันอังคารเป็นคนที่ขยันทำงานมาก ไ ม่ย่อท้อต่ออุปสร รค จะสู้ยิบต าจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

– เวลาปกติก็ดีนะ แต่ถ้าโ หโมเมื่อไหร่โลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนเหมือนกัน

3. คนเกิ ดวันพุธ คนเกิ ดวันพุธเป็นคนที่มีสติปัญห าหลักแห ลมเฉลี ยวฉล าด

โดยจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลย เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใ หม่ ๆ เสมอ

– คุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก เพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดี เป็นกันเอง

– ในเรื่องหน้ าที่การงานคนเกิ ดวันพุธมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ าในสายงานเพราะความสามารถของตัวเองล้วน ๆ ไ ม่ได้มีใครคอยสนับสนุน

– คุณเป็นคนที่แก้ปัญห าเก่งมากไ ม่ว่าปัญห าจะเล็กหรือใหญ่ก็จัดการได้ทั้งหมด

– คุณเป็นคนเก่งมากจนคนอื่นทำอะไรคุณไ ม่ได้นอกจากคุณทำตัวของคุณเอง

– มองดูภายนอกคุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่อนฝูงมากมาย เป็นมนุษย์สังคม

แต่จริง ๆ แล้วคุณไ ม่ค่อยเปิ ดเผยเรื่องส่วนตัวให้ใครรับรู้ คุณเป็นคนที่มีมุมของตัวเอง

เป็นคนที่เข้าถึงย าก แอบซ่ อนอะไรในใจหลาย ๆ อย่ างแบบชนิดที่คนรอบข้างคาดไ ม่ถึง

4. คนเกิ ดวันพฤหัสบดี ดูเผิน ๆ เหมือนคุณเป็นคนหยิ่งแต่ความจริงเป็นคนใจดีมีเมตต า

ใจกว้าง ไ ม่ชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบและไ ม่ชอบเอาเปรียบใคร

– คุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมาก เวลามีความเครี ยดหรือมีปัญห าอะไรมักไ ม่แสดงออกมา

– คนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีเห ตุผลมาก และเชื่ อมั่นในความคิดของตัวเอง

– คุณเป็นคนที่บุคลิคภาพดีน่าเชื่ อถือ เป็นที่ปรึกษาที่ดี คนรอบข้างมักจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณ

5. คนเกิ ดวันศุกร์ คุณเป็นคนรักอิสระ เป็นคนง่ าย ๆ อะไรก็ได้ ไ ม่จุกจิกเรื่องมาก

สำหรับในเรื่องการงานคุณอย ากจะทำงานแบบสระไ ม่ต้องมีใครมาบังคับ

ซึ่งแปลกมากเพราะหากยิ่งบังคับคนเกิ ดวันศุกร์ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเอง

– ในเรื่องของความรักคุณเป็นคนปากไ ม่ตรงกับใจ ใช่ก็บอกไ ม่ใช่ … รักก็บอกไ ม่รัก

– คนเกิ ดวันศุกร์หากไ ม่ได้ไปธุระสำคัญก็มักจะไม่แต่งตัว มองผ่ าน ๆ นึกว่าคุณป้าข้างบ้ าน

แต่ความจริงแล้วเป็นคนที่หน้ าต าดี หากแต่งตัวก็อาจทำให้คนรอบข้างช็อคซีนีม่าได้

– คุณเป็นคนนิสัยดีแต่ไ ม่ค่อยไว้ใจใครและไ ม่เปิ ดใจให้ใครง่าย ๆ

แต่หากได้รับความจริงใจจากใครบ างคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกัน

– คุณเป็นคนเก่งแต่ไ ม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เวลาจะทำอะไรสักอย่ างมักมองหาตัวช่วยเสมอ

6. คนเกิ ดวันเสาร์ คุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและเข้าใจย ากกกกกกกกกกมากที่สุดในบรรดา 7 วันเ กิด

คุณมักจะมีมุมลึกลับที่คนรอบข้างไ ม่รู้ คุณเป็นคนเพื่อนเยอะแต่กลับขี้เห งา

ทั้ง ๆ ที่มีคนอยู่รอบกายแต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไ ม่รู้ แถมเป็นคนคิดมากอีกต่างหาก

– ตัวตนจริง ๆ กับสิ่งที่แสดงออกนี้คนละเรื่อง

– ภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็ งไ ม่คิดอะไรแต่ความจริงในใจอ่อนไหวมาก

– คุณเป็นคนที่มีความสามารถสูง มักทำเรื่องย ากได้แต่ทำเรื่องง่าย ๆ ไ ม่ค่อยเป็น

7. คนเกิ ดวันอาทิตย์ คุณนั้นเป็นคนที่โดดเด่นมากไ ม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่น

โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะคนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

จึงทำให้คนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นที่จับต ามองของผู้ใหญ่ในที่ทำงาน

– เป็นคนจริงจัง (มากไปนิดนึง) ขยัน มีความกระตือรือร้น นิสั ยเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต

– ในเรื่องของความรักคนเกิ ดวันอาทิตย์นี้ใจแข็งยิ่งกว่าหินแกรนิต เพราะรักคนย ากมากกกกกกกกกกก

อย่ างมากก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น แต่หากคุณได้รักใครสักคนแล้วก็ย ากที่จะถอนใจ

– คุณเป็นคนที่ไ ม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อย เป็นคนที่เต็มที่และจริงใจกับเพื่อนฝูง

– คุณเป็นคนที่มีเห ตุผลในอาร มณ์ปกติ แต่หากใครมาทำให้คุณโมโ หละก็ … อาร มณ์จะอยู่เหนือเห ตุผลทันที !!

เป็นยังไงกันบ้ างครับ กับด วงชะต าทั้งเจ็ดวันเ กิด ตรงกับใครบ้ างครับ

แต่มันก็ตรงจริงๆนะครับ เพราะเท่าที่สังเก ต ดู4วันนี้ด วงแข็ งจริงๆครับเจอกับตัวเอง ถึงกล้าพูดไ ม่ใช่ผมนะแต่เป็นเพื่อนผมเองครับ

ขอบคุณที่มา : upyim