เร าชนะตรวจสอบสิทธิ์เงิ นเข้า5,000

มาตรการแจ กเ งิน “เร าชนะ” จากเห ตุสถานก ารณ์ มีการแพร่ระบ าดระล อกใ หม่

ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบ ากในการดำรงชีพทุกพื้นที่ ทั่วประเ ทศ

เพื่อบรรเทาภาระค่ าคร องชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งโครงการ เร าชนะ ได้จัดสรรวงเงิ นช่วยเหลือค่ าครองชีพ สูงสุด 7,000 บ าทต่อคน

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รับเงิ นทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ ายถึงสิ้ นสุดโครงการ

ตามที่ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยไว้ว่า ประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเห ตุผล กลุ่มไ ม่มีสมาร์ทโฟน

และได้มาลงทะเบี ยนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ 2564

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 5,000 บ าท ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ ายผ่ านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ตั้งแต่เมื่อวานหรือวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

ประชาชนที่ใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ “เร าชนะ” ผ่ าน “บัตรประชาชน” คลังมีคำตอบดังภาพประกอบ

สามารถ ตรวจสอบเช็ คสิทธิ์เร าชนะ https://rights.เร าชนะ.com/ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ

และ ยื่นขอทบทวนสิทธิเร าชนะ https://appeal.เร าชนะ.com กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทร าบว่า ผลการพิจารณาของกระทร วงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

กรณีมีปัญห าลงทะเบี ยน www.เร าชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่ วโมง)

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบี ยนเร าชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่ วโมง

ตรวจสอบวงเงิ นสิทธิคงเหลือเร าชนะ ผ่ านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่ วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเร าชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431,

และ 3444 จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเร าชนะ การลงทะเบี ยน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

ร้ านค้าธงฟ้าประชารั ฐ สำหรับรายการรับเงินภาครั ฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเ งิน 02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่ วโมง

ความคืบหน้ าของโครงการเร าชนะ

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 42,447 ล้านบ าท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.6 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 59,652 ล้านบ าท

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 1,448 ล้านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 30.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 103,547 ล้านบ าท

4) การใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

ถุงเ งิน ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ