ร าคาทองล่ าสุด

เรียกได้ว่าร าคาทองตอนนี้ผันผวนหนักกันเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อวานที่ผ่ านมาร าคาทองล่วงถึง 300 บ าท

สำหรับร าคาทองคำประจำวันนี้ (13 มี.ค.64) ปรับเพิ่มขึ้น 250 บ าท เปรียบเทียบกับร าคาปิดเมื่อวานนี้

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 25,600 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็ บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9:22 น. ที่ผ่ านมา

ภาพจาก สมาคมค้ าทองคำ

ทองคำแท่งในประเ ทศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,000 บ าท ข ายออก 25,100 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,544.04 บ าท ข ายออกที่ร าคา 25,600 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,727.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

อย่ างไรก็ตามถือเป็นการเปิ ดตลาดทองเช้านี้ ที่ปรับขึ้นสูงถึง 250 บ าท ใครอย ากซื้อข ายรีบเข้าร้ านทองกันได้เลยค่ะ

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ