พิกั ดเกษตรกรให้ข้าวโพด

วันนี้ 12 มี.ค. ที่บริเวณสนามหน้ าศาลากลางจังหวัดนครร าชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดนครร าชสีมา

นำข้าวโพดหวาน บรรทุกใส่รถกระบะ จำนวน 20 คัน รวมปริมาณข้าวโพดหวานกว่า 50 ตัน

และผลผลิตทางเกษตร อื่นๆ เช่น แฟง ฟักทอง มันเ ทศ นำมาแจ กจ่ ายให้กับพี่น้องประชาชน ฟรี

หลังร าคาข้าวโพดหวานตกต่ำ จากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV ทำให้โร งงานรับซื้อผลผลิตข้าวโพดลดลง

ส่งผลให้ข้าวโพดหวานล้ นตลาด ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาต่อคิวเพื่อรอรับข้าวโพดหวานและผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าร าชการจังหวัดนครร าชสีมา กล่าวว่า

ขณะนี้ร าคาสินค้าทางเกษตรมีร าคาที่ลดลงเนื่องจากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV

ทำให้โร งงานที่รับซื้อผลผลิตทางเกษตร ลดปริมาณการซื้อลง เพราะส่งออกไ ม่ได้

ส่งผลให้เกิ ดสินค้ าล้ นตลาด และร าคาลดต่ำลง โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ผลผลิตทางการเกษตรที่ ขึ้นชื่อของจังหวัดนครร าชสีมา

เมื่อเดือน ก.พ.64 ที่ผ่ านมา ร าคายังอยู่ที่ กก.11-12 บ าท

แต่ปัจจุบันร าคาตกลงอยู่ที่ 3-5 บ าท ต่อ กก. ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากร าคาที่ตกต่ำและสินค้ าล้นตลาด

จึงมีการนำข้าวโพดหวานมาแจ กจ่ ายให้ประชาชนได้ชิมฟรี เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนสินค้ าทางเกษตรจากเกษตรกร

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เปิ ดให้เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตร นำสินค้ าทางการเกษตรที่มี

มาจำหน่ ายบริเวณสนามหน้ าศาลากลางจังหวัดนครร าชสีมา เปิ ดเป็นตลาดชุมชน

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีแหล่งในการจำหน่ ายสินค้ าทางการเกษตร บรรเทาความเดื อดร้ อน

ทั้งนี้ในจังหวัดนครร าชสีมา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน รวมกว่า 12,000 ไร่

และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้ อีกกว่า 3,600 ตัน จึงต้องแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลผลิตที่ล้นตลาด

ซึ่งอาจจะต้องประสานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้มีการนำข้าวโพดหวานไปจำหน่ ายเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดนครร าชสีมา

แจ กข้าวโพดฟรี

อย่ างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตร

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่กระจ ายของ CV ด้วยนะคะ