ขั้นตอนกดรับ4,000

วันที่ 14 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบี ยนโครงการ “ม33 เร ารักกัน”

เพื่อรับเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าทไปแล้วนั้น เตรียมตัวกดตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้เป็นต้นไป

ว่าจะได้รับสิทธิหรือไ ม่ ผ่ านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

หากไ ม่ได้รับสิทธิก็สามารถยื่นทบทวนได้ผ่ านเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน ให้ยืนยันตัวผ่ านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ดังนี้

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุเบอร์โทรศัพท์

จากนั้นจะได้รับรหัส OTP นำเลขที่ได้จาก SMS มากรอกที่โทรศัพท์มือถือ

ยอมรับเงื่ อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น พร้อมใส่รหัสในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

เปิ ด G-wallet เพื่อใช้จ่ ายในมาตรการ ม33 เร ารักกัน, ค นละครึ่ง, เร าชนะ และมาตรการอื่นๆ

กดยืนยันตัวตน โครงการ ม33 เร ารักกัน ที่จะโชว์ขึ้นมาบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

สำหรับไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ

วันที่ 15-28 มี.ค.2564 เปิ ดให้ทบทวนสิทธิ (สำหรับผู้ที่ไ ม่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ)

วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 5-11 เม.ย.2564 สามารถตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่ านทาง www.ม33เร ารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

วันที่ 12, 19 เม.ย.2564 ผู้ได้รับสิทธิ จะได้วงเงิ นผ่ าน เป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บ าท

วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค.2564 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่ านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอปพลิเคชั่น ถุงเ งิน

สถานที่เข้าร่วมโครงการ ร้านถุงเงิ นธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้ าค นละครึ่ง ร้ านค้ าเร าชนะ ขนส่งสาธารณะที่เข้าโครงการ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์วิน รถไฟฟ้า