ธนาคารออมสิน พักชำระเ งินต้นช่วยลูกห นี้ผ่ อนไ ม่ไหว

เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง : Ministry of Finance News Station ร ายงานว่า

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า จากการติ ดต ามประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่ อต่าง ๆ

ที่ได้รับผลกระทบจาก cv พบว่า ตอนนี้เริ่มมีลูกหนี้ประสบปัญห าการผิ ดนัดชำระหนี้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกห นี้ไ ม่ให้เสี ยประวัติกลายเป็นหนี้ NPLs จะได้ไ ม่เป็นอุปส รรคในการขอสินเชื่ ออื่น ๆ ในอนาคต

โดยมีชื่อมาตรการว่า พักชำระเงิ นต้น ส่งดอกเบี้ ยตามกำลัง

ประเภทของลูกห นี้แบบไหนที่สามารถพักชำระห นี้ได้

คนที่จะได้รับสิทธิจะเป็นลูกหนี้สินเชื่ อบ างประเภทเท่านั้น ได้แก่ สินเชื่ อเคหะ, สินเชื่ อไทรทอง สินเชื่ อธุรกิจ

สินเชื่ อครูและบุคลากรทางการศึกษา สินเชื่ อสวัสดิการ และสินเชื่ อธนาคารประชาชน

เงื่ อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมจากลูกห นี้กลุ่มดังกล่าว ต้องเป็นยังไงถึงร่วมมาตรการได้

ต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไ ม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไ ม่เป็น NPLs

วิธีเข้าร่วมมาตรการการพักชำระหนี้

สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่ านแอปฯ MyMo โดยธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละร ายตามความเหมาะสม

สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ร ายบุคคล โดยลูกหนี้สามาถพักชำระเงิ นต้น

หรือจ่ ายดอกเบี้ ยเต็มจำนวน หรือจ่ ายบ างส่ วน ภายในระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติ

ลูกหนี้ที่ไ ม่สะดวกกดใช้สิทธิ์ผ่ านแอปฯ Mymo สามารถติ ดต่ อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

ระยะเวลาการเข้าร่วมมาตรการ

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง : Ministry of Finance News Station