ม33เร ารักกันเผยเงื่ อนไขรับ4,000

โครงการ ม33เร ารักกัน เป็นโครงการ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33

ที่เปิ ดให้ผู้ที่สนใจรับรับสิทธิได้เข้าร่วมโครงการโดยการสมัครผ่ านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่ านมา

สำหรับโครงการ ม33เร ารักกัน จะได้รับเงิ นช่วยเหลือเยี ยวย า จำนวน 4,000 บ าทต่อ

แต่ต้องมีคุณสมตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ สัญช าติไทย

เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

ไ ม่เป็นผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ กับฐานข้อมูลกระทร วงการคลัง

ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเร าชนะ กับฐานข้อมูลกระทร วงการคลัง

ไ ม่เป็นผู้มีบัญชีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

หากท่ านที่สมัครเรียบร้อยแล้วต้องรอการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรอง

โดยใช้เวลาตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม2564 ถึง 14 มีนาคม 2564

และจะประกาศผลลงทะเบี ยนให้ทราบผ่ านทาง www.ม33เร ารักกัน.com ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก

ซึ่งผลการประกาศจะมี 2 กลุ่มคือผู้ที่ได้รับสิทธิ และไ ม่ผ่ านเกณฑ์

สำหรับผู้ที่รับสิทธิแล้วนั้นต้องยืนยันตัวตนผ่ านทาง ยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

หลังจากนั้นทางระบบจะเริ่มโอนเงิ นให้ผู้ได้รับสิทธิผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ทุกวันจันทร์ เริ่ม 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท จนครบทั้ง 4,000 บ าท

ส่วนท่ านที่ยังไ ม่ผ่ านเกณฑ์ นั้นก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้ง ได้ที่ ทาง

www.ม33เร ารักกัน.com ในวันที่

15 มีนาคม 2564 ได้เช่นเดียวกัน และประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 5 เมษายน 2564 ผ่ านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

หากท่ านได้รับสิทธิแล้ว ก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่ านทาง ยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

หลังจากนั้นทางระบบจะโอนเงิ นให้ผู้ได้รับสิทธิผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นเ งิน 4,000 บ าท

โดยโครงการ “ม33เร ารักกัน” เป็นโครงการ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตร า 33

ได้เริ่มโครงการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และจะสิ้ นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หากท่ านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

และข้อเสนอแนะโครงการฯ สายด่ วน 1506 การลงทะเบี ยน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1122