เร าชนะกลุ่มพิเ ศษ รับเ งิน6,000

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้ าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะ

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 ว่า

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 6,000 บ าท ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขณะที่ความคืบหน้ าการใช้จ่ ายผ่ านโครงการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้

1 ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบ าท

2 ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 66,804 ล้านบ าท

และ 3 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,049 ล้านบ าท

โดยส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 30.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเ งิน ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564

โดยสามารถศึกษาร ายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com หรือติ ดต่ อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)