บัตรใบเดียวรับ15,000 ไ ม่มีเงื่ อนไขใดๆ

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรว งศึกษา

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงิ นเยี ยวย า จากรั ฐบ าลในทุกโครงการที่ได้รับความเดื อดร้ อนจากวิก ฤติ

โดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงิ นชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รั ฐบ าลไทยใช้ เงิ นเยี ยวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบ าท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของช าติ (GDP) เพื่อแก้วิก ฤติ

โดยเป็นเงิ นกู้ถึง 1 ล้านล้านบ าท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภ าษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รั ฐบ าลมีเป้าหมายกู้เงิ นสินเ ชื่อ เพื่อมาชดเชย เป็น เงิ นเยี ยวย า ประชาชน 600,000 ล้านบ าท และฟื้นฟูเศร ษฐกิจ 400,000 ล้านบ าท

3. วิธีการจ่ าย เงิ นเยี ยวย าเร าไ ม่ทิ้ งกัน ของรั ฐบ าล มีเงื่ อนไขยุ่ งย ากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไ ม่เหมือนกันและไ ม่เท่ากัน

4. การชดเชยแร งงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่ งย ากใ หญ่ ล่ าช้าและไ ม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร หรือเ งิน เยี ยวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยี ยวย า

6. กรณีนี้ เห ตุเกิ ดจากวิก ฤติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รั ฐบ าลจึงควรชดเชยและจ่ าย เงิ นเยี ยวย า

และสินเ ชื่อ ทุกคน เท่ากัน ทันที ไ ม่ยุ่ งย าก ไ ม่ล่ าช้า ไ ม่มีเงื่ อนไขมาก การให้เงิ นชดเชยไ ม่เท่ากันนั้นไ ม่เป็นธรรม

สินเ ชื่อ นอกจากนี้ คลังเผย ผู้ผ่ านเกณฑ์เร าชนะ ในกลุ่มไ ร้สมาร์ทโฟนเงิ นง วดแรก 5,000 บ าท

เข้าบัตรประชาชนแล้ววันนี้ (12 มี.ค. 64) เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการตรวจสอบสิทธิเร าชนะ ขอรับวงเงิ นรวมทั้งสิ้ น 7,000 บ าท

เข้าบัตรประชาชน ในกลุ่มที่ไ ร้สมาร์ทโฟนที่เคยลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

แต่สละสิทธิเพราะไ ม่มีสมาร์ทโฟน และได้ไปลงทะเบี ยนใ หม่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64

ซึ่งวันนี้ (12 มี.ค. 64) เป็นวันที่ผู้ผ่ านเกณฑ์ในโครงการเร าชนะ จะได้รับวงเงิ นง วดแรก 5,000 บ าท เข้าบัตรประชาชน (Smart Card)

เพื่อใช้จ่ ายกับร้ านค้ า-บริการที่เข้าร่วมโครงการเร าชนะ จากนั้นในสัปดาห์ถัดไปๆ กระทร วงการคลังจะทยอยโอนเงิ นให้ 1,000 บ าท จนกว่าจะครบสิทธิ 7,000 บาท สินเ ชื่อ

ล่าสุด วันนี้ 12 มีนาคม 2564 วงเงิ นเยี ยวย า จากโครงการเร าชนะจำนวน 675-700 บ าท ได้โอนเข้า บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน) เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือบัตรฯ จำนวนเกือบ 14 ล้านคนทั่วประเ ทศ สามารถนำวงเงิ นดังกล่าวไปรูดซื้อสินค้ า บริการ สินเ ชื่อ

หรือจ่ ายค่ าเช่ากับผู้ประกอบการได้ทันที หรือจะสะสมไว้ใช้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก็ย่อมได้

และ เงิ นเยี ยวย าเร าชนะ งว ด 6 จำนวน 675-700 บ าท จะโอนเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน

เพื่อช่วยเยี ยวย าผลกระทบโดยผู้ถือบัตรฯ จำนวนเกือบ 14 ล้านคนทั่วประเ ทศ จะได้รับวงเงิ นดังกล่าวทั้งหมด แต่แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้