เตื อนพื้นที่สีแดงพ ายุฤดูร้อนจ่อถล่ม

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 15 20 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน ลมตะวันต ก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

หลังจากนั้นในวันที่ 21 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัด

โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมกระโ ชกแ รงและมีลูกเห็บต กบ างพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 15 – 19 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมกระโช กแร งและมีลูกเห็ บต กบ างพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 15 – 20 มี.ค. 64 อากาศร้อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

หลังจากนั้นในวันที่ 21 มี.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมกระโช กแร งบ างพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 15 – 19 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 64 อากาศร้อน

โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโช กแร งบ างพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 15 20 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง

หลังจากนั้นในวันที่ 21 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน องบ างแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก

ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 15 20 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

หลังจากนั้นในวันที่ 21 มี.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.