4ร าศี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งให้ร วย

4ร าศี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งให้ร วย

ร าศีพฤษภ

เป็นช่วงแห่งความรุ่งเรืองบร รลุเป้าหมาย สิ่งที่ท้ าท ายและบุกเบิก

จะประสบความสำเร็จ จะได้โช คล าภจากการ เ สี่ ยง ๑วง ซึ่งการที่

คุณเป็นคนใจนักเลง ใจใ หญ่กล้าได้กล้าเสี ยยิ่งจำทำให้ได้เงิ นก้อนใหญ่ หลังเป็นต้นไป

๑วงการเงิ นโดดเด่นมาก หยิบจับอะไรเป็นเงิ นได้อย่ างง่ ายไปหมด งานที่ทำอ ยู่ก็ก้าวหน้ าแบบก้าวกระโดดเงิ นคูณสองคูณสาม

ทำธุรกิจส่วนตัวก็กำไรเป็นล้าน ขย ายสาขาได้เลย

มนุษย์เงิ นเดือนเพื่อนร่วมงานรัก ส่วนคนที่เ ก ลี ຍ ด เป็นศั ต รูก็แพ้ ภั ยตัวเองไป

ร าศีเมษ

ช่วงแห่งการพ้นเคร าะห์ภั ย ฟ้าเปิ ดทางรุ่งเรือง เป็นจุดผ่ านที่สำคัญ แห่งการพลิกฟื้นกลับร้ า ยกลายดีอย่ างแท้จริง

จะมี๑วงจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค และรับทรั พ ย์ก้อนโตหลังเป็นต้นไปต้องไ ม่ประมาท

ต้องตั้งสติ ทำบุญ สร้างกุศล ที่ไหนก็ได้ หล่อพระ สร้างโบสถ์ วิหาร

เพราะ๑วงชะต าด้านโ ช คลาภกำลังมาแ รงมาก จะได้ลาภลอ ยจากเ พ ศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่าและมีเกณฑ์จะได้ร างวัลจากการ

ท ายผล หรือชิงโช คเป็นร างวัลใ หญ่ มีเงิ นตั้งตัว ได้ถอ ยรถป้ายแดง ได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นชื่อของตัวเอง

ร าศีตุลย์

รับสิ่งใ หม่ สตรีผู้ใหญ่ จะนำความสุขและโช คล าภมาให้ และรับทรั พ ย์ก้อนโต

ขณะที่คนโสดจะพบคนถูกใจหลังเป็นต้นไป ให้s ะวั งของมีคม

เช่น โด นมีดบ าด แนะนำว่าหากมีเวลาควรหาโอ กาสไปหล่อเทียนพร รษา ถวายหลอ ดไฟ บริจาคค่ าน้ำค่ าไฟ เพิ่มแสงสว่าง บูชาไฟ

จะดีกับชะต าชีวิต เพราะความขยันของคุณกำลังไปเข้าต าผู้หลักผู้ใหญ่

มีเกณฑ์ถูกโปรโมทสูงได้เลื่ อนขั้น เลื่อนเงิ นเดือนได้เป็น

หัวหน้ าแผนกหรือผู้จัดการ และได้คอ มมิชชั่นและเงินโบนัสก้อนใ หญ่ อาชีพดี

อนาคตย าวก็มั่นคงต ามไปด้วย ด้านโ ช คลาภ๑วง เ สี่ ย ง โ ช คก็พุ่งแร งมีเกณฑ์ถูกรางวัลหลายล้าน มีเงิ นปลดหนี้ปลดสิน

ร าศีกรกฎ

มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่ างมาก โดยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่ างมากเช่นกัน

แม้ดูคล้ายต้อง เ สี่ ย ง อ ยู่บ้ าง แต่ก็มีความสำเร็จ

เป็นช่วงแห่งความรื่นรมณ์มีโ ช คลาภ รับทรั พ ย์หลังเป็นต้นไป

๑วงการเงินโดดเด่นมาก คิดเงิ นได้เ งิน คิดทองได้ทอง

และมีโอ กาสได้เงิ นก้อนใ หญ่เป็นล้าน มีเงิ นจ่ ายหนี้ แต่งงาน ถอ ยรถป้ายแดง