ค นละครึ่งเฟส3

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ทีมข่ าวได้รับร ายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

ขณะนี้กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการค นละครึ่งเฟส 3

เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศร ษฐกิจภายในประเ ทศ ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้น

ต้องรอผลการประเมินโครงการค นละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการร ายย่อยมากยิ่งขึ้น

ปลัดกกระทร วงการคลังกล่าวต่อว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะได้นำเสนอ รมว.คลัง พิจารณา

และนำเสนอขออนุมัติคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ส่วนจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนอีกครั้งหรือไ ม่นั้น

ต้องรอดูนโยบ ายและงบประมาณ ซึ่งในมุมมองของตนนั้นอยากให้คนที่ควรจะได้ ก็ควรจะได้ทุกคน

ขณะที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ล้านคน หรือ จะขย ายจำนวนถึง 30 ล้านคน เท่ากับโครงการเร าชนะหรือไม่นั้น

ต้องรอดูเงิ นงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อนว่าเพียงพอหรือไ ม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้เงิ นจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบ าท

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า โครงการค นละครึ่ง นั้นรั ฐจะร่วมจ่ ายค่ าอาหารเครื่องดื่มและสินค้ าทั่วไป 50% แต่ไ ม่เกิน 150 บ าท ต่อคน ต่อวัน

หรือไ ม่เกิน 3,500 บ าท ต่อคน ขณะที่ประชาชนจ่ าย 50% เพื่อช่วยกระตุ้นแบ่งเบาภาระค่ าคร องชีพของประชาชน

โดยเฉพาะกระตุ้นเศร ษฐกิจระดับฐานร ากให้มีเม็ดเงิ นหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจ ซึ่งโครงการคนละครึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้ นรวม 15 ล้านคน

ปลัดกระทร วงการคลังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยังไ ม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด

เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงิ นช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2

ที่รั ฐบ าลเติมเงิ นเพิ่มให้คนละ 500 บ าท แต่ยังไ ม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด

เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไ ม่

ลงทะเบี ยนค นละครึ่งพร้อมบัตรค นจน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน ได้กล่าวถึงมาตรการ

กระตุ้นการบริโภคภายในประเ ทศ ว่าอาจจะต้องมีอาทิ มาตรการ ค นละครึ่งเฟสสามซึ่งยังมีงบประมาณจากเงินกู้ 2 แสนล้านบ าท

ยังมีเงิ นอีก 2 แสนล้านบ าท ไ ม่ได้บอกว่าจะเลิ กใช้ (ค นละครึ่งเฟสสอง) ให้หมดก่อน

เดี๋ยวมีโครงการ ม33เร ารักกัน ใช้กันอีก หลังเดือนพฤษภาคม คงจะมีอะไรเพิ่มเติม

ติ ดต ามอยู่เรื่อย ๆ ไ ม่ต้องห่วง เมนูผมไ ม่เยอะ ก็จะ repeat (ทำซ้ำ) เหมือนดู matrix 4 ตอนรวด

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ต้องให้เห็น Benefic ของมันว่าไ ม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยี ยวย า

เพราะอีกหน่อยการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน

มีวิธีการไปช่วยตรง ไ ม่ต้องไปอ้อมผ่ านหน่วยงาน ซึ่งทำให้มีความไ ม่แน่ชัด ไ ม่แน่ใจ

แม้กระทั่งบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ กระบวนการคัดเลือกยังไ ม่สมบูรณ์ เพราะยังมีคนที่ตกหล่ นพอสมควร

สะท้อนได้จากคนที่มารับ บัตรพิเศษ หรือ ใช้บัตรประชาชนทำให้ต้องหาทางแก้ไขนำไปสู่การลงทะเบี ยนระบบบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐต่อไป