ชัดเจนแล้ว วันหยุดย าว6วัน สงกร านต์

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผยวันนี้ (9 มี.ค.) ว่า เมษานี้มีวันหยุดย าว สงกร านต์

ตั้งแต่ 10-15 เม.ย. วันหยุดพิเศษ จันทร์ที่ 12 เม.ย. ตามมติ ครม. เมื่อ 29 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้

กำหนดวันหยุดดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุม ครม. เคาะ วันหยุดกรณีพิเศษ และ วันหยุดประจำภาค ในปี 2564

เพิ่มเข้ามาอีก 8 วัน รวมแล้วในปี 2564 จะมีวันหยุดรวม 24 วัน เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนเงิ นเศ รษฐกิจภายในประเ ทศ

เช่น ที่ผ่ านไปแล้ว คือ การประกาศให้วันที่ 12 ก.พ. 2564 เป็นวันหยุด วันตรุษจีน

และที่กำลังจะหยุดในเดือนเมษายนนี้ คือ วันจันทร์ที่ 12 เม.ย2564 กำหนดให้หยุดเพิ่มเป็น วันหยุดวันสงกร านต์

รวมถึงวันที่ 27 ก.ค. 2564 เป็น วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และ วันที่ 24 ก.ย. 2564 เป็นวันหยุ ดเนื่องใน วันมหิดล

หยุดย าวสงกร านต์

สรุปแล้ววันหยุดสงกร านต์ 2564 มีวันหยุดย าวต่อเนื่ องถึง 6 วัน คือ ตั้งแต่เสาร์ที่ 10 เม.ย.-พฤหัสบดีที่ 15 เม.ย.64

ทั้งนี้วันหยุดต ามประก าศครม.บังคับใช้เฉพาะข้าร าชการเท่านั้น ส่วนภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบ ายของเอกชนนั้นๆ