เตื อนพ ายุฤดูร้อน

กรมอุตุฯ ร ายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้ า พย ากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 – 22 มีนาคม 2564 คาดก ารณ์ว่า

ในช่วงวันที่ 16 – 20 มี.ค. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเ ทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่องทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างพื้นที่

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

หลังจากนั้นในวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระล อกใ หม่จากประเ ทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเ ทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ในขณะที่บริเวณประเ ทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเ ทศไทยตอนบนจะมีพ ายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น

โดยมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รงและจะมีลู กเห็ บตกบ างพื้นที่

ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

ในช่วงวันที่ 16 – 20 มี.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเ ทศไทยตอนบนดูและสุ ขภ าพเนื่องจากอากาศที่ร้ อนไว้ด้วย

ส่วนในวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเ ทศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพายุฤดูร้อน

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไ ม่แข็งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

กรมอุตุฯ ยังให้ร ายละเอี ยด พย ากรณ์อากาศ ถึงข้อควรระวัง ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 – 22 มีนาคม 2564 ระบุว่า

ในช่วงวันที่ 16-20 มี.ค. 64 อากาศร้ อนถึงร้ อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 21-22 มี.ค. 64 อากาศร้ อนถึงร้ อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมกระโช กแ รงและมีลูกเห็บตกบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 16 – 19 มี.ค. 64 อากาศร้ อนถึงร้ อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มี.ค. 64 อากาศร้ อนถึงร้ อนจัด โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมกระโช กแ รงและมีลู กเห็บต กบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 16 – 20 มี.ค. 64 อากาศร้ อน กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 อากาศร้ อน โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมกระโช กแร งบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 16 – 19 มี.ค. 64 อากาศร้ อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มี.ค. 64 อากาศร้ อน

โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโช กแร งบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 16 – 20 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน องบ างแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 21-22 มี.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

มีฝนฟ้าคะน องบ างแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 16 – 20 มี.ค. 64 อากาศร้ อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 มี.ค. 64 อากาศร้ อน

โดยมีพ ายุฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมกระโช กแ รงบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติ ดต ามประก าศจากกรมอุตุฯ เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะ