ร ายละเอี ยด โคร งการเร าผูกพัน ให้เงิ นเยี ยวย าอีก

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ภายหลังจากที่โครงการ ม.33 เร ารักกัน จ่ ายเงิ นงว ดแรก ในวันที่ 22 มี.ค.นี้

กระทร วงการคลังเตรียมเปิ ดโครงการ เร าผูกพัน เพื่อเยี ยวย ากลุ่มลูกจ้ าง ข้าร าชการชั้นผู้น้อย เป็นลำดับต่อไป

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ แต่ยังไ ม่สรุปเรื่องวงเงิ นที่จะเยี ยวย า รวมทั้งรูปแบบการใช้จ่ ายด้วย

โดยเบื้องต้นมีข้าร าชการกลุ่มดังกล่าวอยู่ในระบบกว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ ทางด้ านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นว่า

อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะช่วยข้าร าชการระดับใด และวิธีการอย่ างไรบ้ าง โดยข้าร าชการที่ระดับสูง

จะไ ม่ผ่ านเกณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไ ม่ได้ถูกเลิ กจ้ าง และยังได้เงิ นเดือนอยู่

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า เนื่องจากระบบข้าร าชการง่ าย ไ ม่ย าก ข้อมูลมีอยู่แล้วในระบบ

ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในร ายละเอี ยดอีกครั้ง ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้น ยังไ ม่สามารถระบุได้ แต่จะดำเนินการให้เร็ว