เฮทั้งประเ ทศมีเงิ นเข้าทีเดียว6000

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยว่าถึงความคืบหน้ าของโครงการฯ ณ วันที่ 17 มี.ค.64 มีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 32.4 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 122,637 ล้านบ าท

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 เป็นต้นมา

จำนวน 50,670 ล้านบ าท กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

และกลุ่มที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com จำนวน 16.7 ล้านคน

และมีการใช้จ่ ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นต้นมา จำนวน 69,181 ล้านบ าท

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไ ม่มีสมาร์ทโฟน) จำนวน 2 ล้านคน

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,786 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าที่มีแอพพลิเคชัน “ถุงเ งิน” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

น.ส.กุลย า กล่าวว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไ ม่มีสมาร์ทโฟน)

ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค.2564

จะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิครั้งแรก 6,000 บ าท ในวันที่ 19 มี.ค.2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้ านค้ า

และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถติ ดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

หากประสงค์จะกำหนดรหัส 6 หลัก (PIN Code) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ า

น.ส.กุลย า กล่าวว่า ที่ผ่ านมากระทร วงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของประชาชน

หรือผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเร าชนะ (โครงการฯ)

โดยมีพฤติกร รมการใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิไ ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

เช่น การแลกวงเงิ นสิทธิเป็นเงิ นสด การขึ้นร าคาสินค้ าอย่ างไ ม่เป็นธรรม เป็นต้น

ซึ่งกระทร วงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทร วงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งช าติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติ ดต ามและตรวจสอบ

โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิ ดเงื่ อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน” ของร้านค้า

และดำเนินการตามกฎหม ายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิของตนเอง

และขอให้ผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขของโครงการฯ

ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นพฤติกร รมที่ไ ม่เป็นไปตามเงื่ อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแส

รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิ ดเงื่ อนไขโครงการฯ ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง กระทร วงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์